Regulamin dla wydawców w platformie WhitePress

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem www.whitepress.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”).
    
  2. Usługa świadczona jest przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, zwaną dalej Usługodawcą.
    
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
    
  4. Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wyświadczona z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności.
    
  5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1.4, następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z w/w Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  6. Dostępność wybranych przez Usługodawcę funkcji Serwisu jest odpłatna. Zakres tych Usług oraz odpłatność określają postanowienia dokumentów znajdujących się w Serwisie, które odnoszą się do danej, konkretnej, Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez zapisy Regulaminu odnoszące się do danej Usługi. Zakres i sposób korzystania z Usług odpłatnych określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  7. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia.
    
  8. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie oferty, co może również nastąpić automatycznie poprzez funkcjonalności Serwisu, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę.
    
  9. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu.
    
  10. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
    
  11. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.
    
  12. Świadczone Usługi polegają w szczególności na:
   • pośredniczeniu pomiędzy Wydawcami a Reklamodawcami w publikacji artykułów płatnych (sponsorowanych) i eksperckich artykułów gościnnych;
   • pośredniczeniu pomiędzy Dziennikarzami a Wydawcami w opracowaniu Treści na zamówienie Wydawcy;
   • pośredniczeniu pomiędzy operatorem sieci ContentStream a Wydawcą w zakresie promocji treści, które Wydawca umieszcza na Portalach.

    Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Serwisu lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Użytkownika.
     
  13. Wydawca publikuje w Serwisie listę swoich portali internetowych lub blogów (dalej „Portale”), których dotyczy pośrednictwo, o którym mowa w pkt 1.12. Dla każdego Portalu Wydawca podaje informacje o jego adresie, tematyce, opisie, popularności i inne ważne dla Reklamodawców dane. Dodatkowo Wydawca, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT lub nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), winien te okoliczności zaznaczyć przy opisie Portalu lub w ramach procesu rejestracji, o ile procedura rejestracji w Serwisie (pkt 3.2) będzie przewidywała taką opcję.
    
  14. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  15. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Serwisu innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Wydawca jest związany postanowieniami Regulaminu.
    
  16. W przypadku zamiaru dokonania zmiany właścicielskiej (na podstawie umowy sprzedaży lub innej) dotyczącej Portalu, na którym stosownie do postanowień Regulaminu opublikowano dany artykuł, Wydawca zobowiązany jest spowodować, aby nabywca kontynuował korzystanie z udostępnionej powierzchni Portalu przez uzgodniony uprzednio okres, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy, w tym związanej z roszczeniami Reklamodawcy skierowanymi wprost wobec Usługodawcy.
    
 2. Usługa i korzystanie z usługi, płatności z tytułu wykonania Usługi
  1. Świadczona usługa polega w szczególności na  pośredniczeniu pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcami w udostępnianiu powierzchni Portali i publikacji na nich artykułów sponsorowanych i eksperckich artykułów gościnnych (dalej: „Usługa”). Usługą są również inne usługi, do których odnosi się Regulamin.
    
  2. Przez Wydawcę rozumie się Użytkownika systemu umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Wydawców, który udostępnia powierzchnię swoich Portali w celu publikacji udostępnionych artykułów w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
    
  3. W przypadku, gdy Wydawca jest konsumentem, to wówczas umowa z Wydawcą zawierana jest na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie cen oraz w pozostałym zakresie, który zostanie uzgodniony indywidualnie z Wydawcą – konsumentem.
    
  4. Wydawca musi posiadać pełne prawa do dysponowania i rozporządzania Portalami, w tym w zakresie ich zawartości. Jeśli prawa te mają charakter względny, tj. opierają się na umowach o charakterze obligacyjnym (a nie rzeczowym), wówczas Wydawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę i okazać stosowne upoważnienia od właściciela danego Portalu, co nie uchybia uprawnieniu właściciela do podjęcia bezpośredniej współpracy z Usługodawcą w charakterze Wydawcy.
    
  5. Przez Reklamodawcę rozumie się Użytkownika Serwisu, który oddaje artykuły uzupełnione o innego rodzaju treści (np. infografiki, zdjęcia) do publikacji na udostępnionej przez Wydawcę powierzchni Portali.
    
  6. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.
    
  7. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że inaczej zaznaczono.
    
  8. W trakcie korzystania z Usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
  9. W przypadku gdy zgodnie z ustaleniami z Usługodawcą Wydawca wykorzystuje kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę, Wydawca oświadcza, że w zakresie każdego Portalu, który uczestniczy w realizacji Usługi, posiada wymagane prawem zgody abonentów lub użytkowników końcowych umożliwiające instalowanie kodów, przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, jak też wykorzystanie tych informacji stosownie do zasad opisanych w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
    
  10. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, w tym stawki wynagrodzenia Wydawcy, określają poszczególne dokumenty umieszczone w ramach Serwisu, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi.
    
  11. Wydawcy z tytułu świadczonych Usług są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (innych zobowiązań publicznoprawnych) związanych z realizacją Usług i z osiągniętymi na jej podstawie przychodami.
    
  12. Jeżeli w wyniku obowiązującej wykładni prawa to Usługodawca z tytułu realizowanych przez Wydawcę Usług będzie płatnikiem podatku dochodowego (innych należności publicznoprawnych), fakt ten nie spowoduje powiększenia należnego Wydawcy wynagrodzenia, co oznacza, że wynagrodzenie określone w ramach odpowiednich części Serwisu jest wynagrodzeniem brutto, chyba że będzie miał zastosowanie podatek VAT. Dodatkowo w takim przypadku Wydawca zobowiązany będzie do przekazania Usługodawcy wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości podatku (zaliczki na podatek).
    
  13. Płatności na rzecz Wydawcy i Usługodawcy są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę i Usługodawcę w fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego, odpowiednio, Usługodawcy lub Wydawcy, pełną kwotą rozliczenia.
    
  14. Ceny Usług świadczonych na rzecz Wydawcy określane są przez Usługodawcę w Serwisie i mogą ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) między Wydawcą i Usługodawcą wiążące są te, które obowiązują w chwili złożenia przez Wydawcę zamówienia na Usługę.
    
  15. Usługodawca i Wydawca upoważniają się wzajemnie do stosowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku gdy Wydawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu o fakturach VAT.
    
  16. W przypadku gdy Usługodawca pośredniczy w świadczeniu Usług, w tym między Reklamodawca i Wydawcą, Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Wydawca nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Reklamodawcą lub innym Użytkownikiem Serwisu z tych tytułów.
    
  17. Wydawca zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują, ale tylko wówczas gdy jest to wymagane przez prawo i płatność ta nie będzie mogła być zrealizowana przez Reklamodawcę.
    
  18. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT, o ile jest on należny z tytułu danej Usługi lub ma zastosowanie wobec Użytkownika świadczącego Usługę.
    
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba wskazana w pkt. 2.2 , która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu, zgodnie z instrukcjami, elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu jak też odznaczenia zgód (checkbox) w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Wydawcę następuje zawarcie umowy Wydawcy z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Serwisu (jego dostępności).
    
  3. Na skutek rejestracji Wydawcy zostaje przypisane jego konto. Wydawca może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Ostateczną decyzję o rejestracji podejmuje Usługodawca, który może jej odmówić, gdy Wydawca lub jego Portal nie spełniają wymagań określonych przez Regulamin.
    
  4. Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Wydawca:
   • narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin;
   • nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty;
   • podane przez niego dane są nieprawdziwe lub niepełne, w tym zwłaszcza w zakresie informacji dotyczących Portali;
   • nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; jeśli przerwa trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone.
     
  5. Konto może zostać usunięte także wówczas, gdy Portal (wszystkie Portale Wydawcy) nie spełniają wymagań stawianych przez Regulamin.
    
  6. Podanie w ramach rejestracji danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu upoważnia Usługodawcę do przesyłania Użytkownikowi wiadomości handlowych.
    
  7. Przypisanie Wydawcy na nowo konta, któremu konto zostało zlikwidowane lub też, w razie zablokowania, jego odblokowanie, wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt 3.4., oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.
    
 4. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi
  1. Serwis skupia bazę Wydawców, Reklamodawców, Influencerów i Dziennikarzy. Baza jest weryfikowana na bieżąco, a jej zmiana nie jest uważana za zmianę Regulaminu.
    
  2. Wydawca oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania powierzchni Portali do publikacji artykułów dodanych w Serwisie, a także że podane informacje o jego stronach internetowych są prawdziwe. W szczególności Wydawca oświadcza, że udostępnianie powierzchni Portali i publikacja artykułów na Portalach jak i informacji o jego stronach nie narusza żadnych praw osób trzecich, że posiada wszelkie niezbędne dla takich publikacji pozwolenia i zgody, takie jak związane z przetwarzaniem danych osobowych czy instalowaniem plików cookies. Wydawca oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń związanych udostępnieniem powierzchni Portalu z publikacją wobec Usługodawcy, Wydawca zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.
    
  3. Wydawca jest zobowiązany dbać o należytą jakość Portalu, w szczególności w zakresie aspektów technicznych jego działania, wyglądu oraz zawartości. Podstawowe wymagania jakościowe w tym zakresie określa Serwis (https://www.whitepress.pl/aktualnosci/55/nowe-wytyczne-jakosciowe-w-whitepress).
    
  4. Wydawca, w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, zobowiązuje się do zebrania za pośrednictwem swojego Portalu zgody na:
   • instalację w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal plików cookie Usługodawcy, na potrzeby przetwarzania danych osobowych, w tym analizy ruchu oraz prowadzenia statystyk odwiedzin strony, wynikającej z art. 6 ust. 1 lit a) RODO., 
   • instalację w urządzeniu końcowymi osoby odwiedzającej Portal plików cookie Usługodawcy, wynikającej z art. 173 ust. 4 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800)
     
  5. Wydawca zobowiązuje się do archiwizacji zgód w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która tej zgody udzieliła i dostarczenia ich na każde żądanie Usługodawcy.
    
  6. Wydawca przy zbieraniu ww. zgód zobowiązuje się do umożliwienia Usługodawcy zrealizowania obowiązków wynikających z regulacji art. 13 i 14 RODO, poprzez umieszczenie hiperlinku do polityki prywatności WhitePress.
    
  7. Wydawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż:
   • wymagania opisane w pkt 4.3. powyżej mają charakter podstawowych, nie jest to zatem zamknięta lista warunków stawianych Portalowi;
   • to Usługodawca samodzielnie decyduje, czy Portal Wydawcy spełnia wymagania, i w tym zakresie kieruje się dobrze pojętym interesem Reklamodawców jako ostatecznych zleceniodawców i beneficjentów Usługi.
     
  8. Wydawca oświadcza, że w zakresie treści samodzielnie publikowanych na udostępnionej powierzchni Portali, tj. nie w wykonaniu umowy zawartej przez Wydawcę z Usługodawcą:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  9. Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia danego Portalu Wydawcy z Serwisu w przypadku, gdy Wydawca w ramach informacji o tym Portalu lub w zakresie jego zawartości narusza postanowienie Regulaminu, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w pkt. 4.3.
    
 5. Artykuły sponsorowane (płatne)
  1. Artykuły sponsorowane (dalej jako „artykuły sponsorowane” lub „artykuły płatne”) to teksty (wraz z załączonymi mediami) reklamujące produkt, firmę lub usługę Reklamodawcy lub inne teksty o charakterze informacyjnym. Reklamodawca przekazując Artykuł płatny do publikacji określa czy jest to treść unikalna, tj. wcześniej nie publikowana w sieci Internet, czy też jest to
   treść wcześniej publikowana w Internecie. Tego typu oznaczenie Reklamodawca winien umieścić w sposób jednoznaczny i będzie widoczne w Serwisie zarówno dla Usługodawcy, jak i Wydawcy.
    
  2. W ramach Usługi możliwe jest również przygotowanie artykułu płatnego przez Wydawcę. W takim przypadku zasady przygotowania takiego materiału określają ustalenia między Wydawcą i Usługodawcą, przy czym Reklamodawca nie nabywa jakichkolwiek praw do treści lub formy Artykułu płatnego opracowanego przez Wydawcę, natomiast warunki udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji określa Regulamin. Artykuł przygotowany przez Wydawcę lub jego publikacja nie może naruszać prawa, w tym autorskich praw osób trzecich, praw własności przemysłowej, nie może naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, uzasadnionych interesów osób trzecich jak też nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
    
  3. Wydawca za pomocą Serwisu określa:
   • wymagania techniczne wobec publikowanych artykułów sponsorowanych na jego stronach;
   • kwotę wynagrodzenia netto, jaką otrzyma Wydawca od Usługodawcy za publikację każdego artykułu;
   • czy kwota wynagrodzenia jest zależna od parametrów dodatkowych określonych przez Wydawcę (np. udostępnienie informacji na profilu Facebook);
   • przykładowe powody, dla których może odrzucić ofertę publikacji artykułu sponsorowanego.
     
  4. Usługodawca za pomocą Serwisu poszukuje Reklamodawców zainteresowanych udostępnieniem powierzchni Portali i publikacją na nich artykułów sponsorowanych, na stronach Wydawcy, przy czym Usługodawca nie składa w tym zakresie żadnej obietnicy, tak w zakresie pozyskania Reklamodawcy jak i obrotów generowanych na takiej Usłudze.
    
  5. Usługodawca za pomocą Serwisu zamawia w imieniu Reklamodawcy udostępnienie powierzchni Portalu Wydawcy w celu publikacji artykułów, przy czym uprzednio muszą zostać spełnione następujące warunki:
   • treść artykułu jest gotowa i dostępna w Serwisie do wglądu Wydawcy (wraz z załącznikami, strukturą, układem linków);
   • treść artykułu musi być oznaczona przez Reklamodawcę w zakresie określenia czy jest to treść unikalna czy też nie.
     
  6. Usługodawca oświadcza, że stosownie do postanowień REGULAMINU REKLAMODAWCY to Reklamodawca zapewnia, że artykuł płatny przekazany do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone artykuły płatne (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez Artykuły płatne.
    
  7. Wydawca otrzymuje informacje o zamówieniu drogą mailową nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania przez Usługodawcę tej informacji od Reklamodawcy. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portali w celu publikacji Artykułu płatnego następuje w chwili akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Wydawcę, tj. w momencie pobrania treści artykułu i oznaczeniu publikacji przez Wydawcę (pkt 5.9). W takim przypadku Wydawca zobowiązuje się do publikacji artykułu w formie i treści udostępnionej przez Serwis do 3 dni roboczych od dnia akceptacji informacji W szczególnych przypadkach termin ten może być inny, o ile jest to wyraźnie oznaczone w Serwisie przy Portalu i ofercie Wydawcy.
    
  8. W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji, wystąpienia powodów odrzucenia artykułu przez Wydawcę, czy innych nietypowych życzeń po stronie Reklamodawcy, Wydawca ma prawo nie publikować artykułu sponsorowanego.
    
  9. W związku z udostępnieniem powierzchni Portalu i publikacją Artykułu płatnego Wydawca, nie później niż w ciągu 24 godzin, oznacza w systemie Serwisu, iż doszło do udostępnienia powierzchni Portalu i wykonania ustalonej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego udostępnionego Portalu. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie - drogą mailową - Reklamodawcy o publikacji Artykułu płatnego.
    
  10. Po publikacji artykułu i oznaczeniu tego faktu w Serwisie, Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia Portalu i poprawność publikacji, przy czym Usługodawca ma też takie prawo, ale nie obowiązek. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia Portalu i publikacji Artykułu płatnego z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia publikacji przez Wydawcę. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą Wydawcy przyjętą przez Reklamodawcę to Wydawca przygotowuje Artykuł płatny, Reklamodawca zaakceptuje jego treść w ciągu 2 dni roboczych od przekazania Artykułu płatnego przez Wydawcę – w tym zakresie postanowienie pkt 7.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
   W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia faktu publikacji przez Wydawcę uznaje się, że Artykuł płatny został opublikowany prawidłowo.
    
  11. W przypadku braku udostępnienia powierzchni Portalu, publikacji Artykułu płatnego przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub zwłoki w udostępnieniu powierzchni Portalu i publikacji, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wydawca poprawia treść publikacji – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.).
     
  12. W przypadku poprawnego udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Wydawca wystawia na rzecz Usługodawcy fakturę VAT na kwotę określoną wcześniej w Serwisie przez Wydawcę, zgodnie postanowieniami pkt. 5.3 b) i c).. Wydawca może wedle własnego wyboru wystawić również zbiorczą fakturę obejmującą wszystkie udostępnione powierzchnie Portali i publikacje w wybranym okresie.
    
  13. Usługodawca zobowiązuje się do opłacenia faktury VAT najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
    
  14. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania publikacji artykułu przynajmniej przez okres jednego roku od dnia publikacji w niezmienionej treści, chyba że zostało to określone inaczej przy ustaleniu rodzaju Usługi.
    
  15. Usługodawca może się zwrócić w formie elektronicznej o usunięcie artykułu ze strony Wydawcy do Wydawcy bez podania przyczyny. W takim przypadku Wydawca zobowiązuje się usunąć artykuł do 3 dni roboczych od otrzymania informacji.
    
  16. W przypadku nieuzgodnionego usunięcia artykułu lub zmiany jego treści przed upływem roku od daty publikacji odpowiedzialność ponosi Wydawca. Dotyczy to w szczególności:
   • świadomego usunięcia artykułu przez Wydawcę lub zmiany jego treści (usunięcie linków);
   • trwałego braku dostępu do strony Wydawcy wynikającego z jego winy;
   • zbycia praw do Portalu i zaniechania dalszej publikacji przez nabywcę (pkt 1.16).
     
  17. Okres udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego może ulec skróceniu, bez prawa do zgłaszania wobec Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu zwrotu wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy:
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza przepisy prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy;
   • Reklamodawca działa świadomie na niekorzyść Wydawcy np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • jest to następstwem działania siły wyższej;
   • Wydawca zakończył działanie Portalu i nie kontynuuje tej działalności na innym Portalu.
     
  18. W przypadku naruszenia zasad udostępnienia Portalu i publikacji, w tym w przypadku, o którym mowa w pkt 5.11 lub 5.16 , o ile Reklamodawca skieruje swoje roszczenia do Usługodawcy, Usługodawca (lub Reklamodawca – gdy Usługodawca przeniesie na Reklamodawcę swoje roszczenia regresowe do Wydawcy, na co Wydawca wyraża zgodę) może skierować przeciw Wydawcy odpowiednie roszczenia, które jednak nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia ustalonego za dane udostępnienie powierzchni Portalu i publikację, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej.
    
  19. W sytuacji, gdy zaistnieją podstawy do zwrotu przez Wydawcę wynagrodzenia, w tym na skutek odstąpienia, o którym mowa w pkt 5.11, a Usługodawca nie uzyska zwrotu wynagrodzenia od Wydawcy w terminie 14 dni, Reklamodawca będzie uprawniony do żądania zwrotu kosztów udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji artykułu bezpośrednio od Wydawcy, a Usługodawca udostępni mu w tym celu dane adresowe i kontaktowe Wydawcy, na co Wydawca wyraża zgodę, w tym w zakresie cesji praw Usługodawcy na Reklamodawcę.
    
  20. Wydawca ma prawo do zmiany adresu URL udostępnionej powierzchni Portalu z Artykułem płatnym w trakcie okresu publikacji, o którym mowa w pkt 5.14. W przypadku zmiany adresu lub domeny musi to nastąpić z zachowaniem przekierowania 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego.
    
  21. W przypadku, kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego (od Google) dotyczącego portalu na którym miała miejsce publikacja, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie publikacji.
    
  22. Wydawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Reklamodawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchnii Portalu i publikacji Artykułów płatnych, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem Serwisu. Nie dotyczy to przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
 6. Eksperckie artykuły gościnne
  1. Eksperckie artykuły gościnne (dalej jako „eksperckie artykuły gościnne” lub „eksperckie artykuły”) to dostarczane przez Reklamodawcę unikalne teksty (wraz z załącznikami), tj. dotychczas niepublikowane w sieci Internet, cechujące się fachowością, których przekaz nie ma bezpośredniego charakteru reklamowego. Dodatkowo ekspercki artykuł, który został objęty choć jedną umową zawartą z dowolnym Wydawcą, nie może być udostępniany przez Reklamodawcę do publikacji innym Wydawcom. Przekazując ekspercki artykuł gościnny Reklamodawca potwierdza, że jest to treść unikalna.
    
  2. Usługodawca oświadcza, że stosownie do postanowień Regulaminu Reklamodawcy to Reklamodawca zapewnia, że ekspercki artykuł gościnny przekazany do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone eksperckie artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez eksperckie artykuły.
    
  3. Podpis pod eksperckim artykułem gościnnym zawiera:
   • Imię i nazwisko osoby, która jest wskazana przez Reklamodawcę jako autor;
   • Nazwę firmy;
   • Link do strony firmy lub autora tekstu (dofollow).
     
  4. Serwis udostępnia bazę eksperckich artykułów gościnnych.
    
  5. Wydawca ma wgląd do części treści artykułu przed publikacją.
    
  6. Reklamodawca może w związku z publikacją eksperckiego artykułu gościnnego narzucić Wydawcom swoje wymagania. W takim przypadku winien je, pod rygorem bezskuteczności, umieścić w Serwisie przy w/w artykule. Wymagania te mogą dotyczyć:
   • popularności, tematyki, parametrów technicznych strony/stron Wydawcy, który może opublikować artykuł;
   • wykluczenia stron wskazanych przez Reklamodawcę, w tym ze względu na ich treść, opinie o stronie lub nieakceptowanie warunków publikacji oferowanych przez takiego Wydawcę;
   • innych warunków publikacji; d) kosztów pobrania artykułu w wysokości opłaty manipulacyjnej należnej Usługodawcy, o której mowa w pkt 6.8. Koszty te mogą wynosić „0 zł” jeżeli poniósł je Reklamodawca. W przypadku występowania kosztu, Wydawca przed pobraniem artykułu opłaca wskazaną kwotę stosownie do postanowień Regulaminu.
     
  7. Z tytułu udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji artykułu eksperckiego Wydawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
    
  8. Wartość opłaty manipulacyjnej, o ile w Serwisie nie zaznaczono inaczej, wynosi 12,20 zł netto.
    
  9. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu następuje w chwili pobrania przez Wydawcę ze stron Serwisu tego artykułu w celu jego publikacji. W ramach tej umowy Wydawca jest uprawniony do publikacji eksperckiego artykułu w ramach jednej strony Wydawcy, ewentualnie strony, o której mowa w pkt 6.18. Pobranie nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych.
    
  10. Wydawca decydując się na pobranie artykułu (otrzymuje wtedy jego pełną treść i załączniki) zobowiązuje się do jego publikacji na udostępnionej powierzchni Portalu w zasadniczo niezmienionej treści (dopuszczalne są jedynie drobne zmiany, jeżeli nie zmieniają one merytorycznego komunikatu takiego artykułu) w terminie 3 dni roboczych od momentu jego pobrania, na warunkach wynikających z Regulaminu.
    
  11. W ramach funkcjonalności Serwisu Wydawca oznacza, że doszło do takiej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego udostępnionej powierzchni Portalu z eksperckim artykułem. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie, drogą mailową, Reklamodawcy o publikacji eksperckiego artykułu.
    
  12. W ciągu 2 dni roboczych od oznaczenia faktu publikacji przez Wydawcę Reklamodawca weryfikuje poprawność publikacji, przy czym Usługodawca ma także takie prawo, ale nie obowiązek. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego z zawartą w tym względzie umową. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od jego publikacji uznaje się, że artykuł został opublikowany prawidłowo.
    
  13. W przypadku udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub w przypadku zwłoki w publikacji, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wydawca poprawia treść publikacji stosownie do wytycznych w zakresie czasu wprowadzenia zmian i ich zakresu,
   • Reklamodawca odstępuje od umowy.
     
  14. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 6.13, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wykonania tego prawa przez Reklamodawcę, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy, na co Wydawca wyraża zgodę. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać kwoty 300 zł.
    
  15. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania publikacji eksperckiego artykułu przynajmniej przez okres jednego roku, chyba zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w pkt 6.16. .
    
  16. Okres udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu może ulec skróceniu w przypadku gdy:
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza przepisy prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy;
   • Reklamodawca działa świadomie na niekorzyść Wydawcy np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • jest to następstwem działania siły wyższej;
   • Wydawca zakończył działanie Portalu i nie kontynuuje tej działalności na innym Portalu.
     
  17. Usługodawca na wniosek Reklamodawcy może zwrócić się do Wydawcy o usunięcie eksperckiego artykułu. W takim przypadku Wydawca będzie zobowiązany do usunięcia eksperckiego artykułu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania takiej informacji.
    
  18. Wydawca ma prawo zmienić adres URL udostępnionej powierzchni Portalu z publikowanym artykułem, musi się jednak wtedy posłużyć przekierowaniem 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu.
    
  19. W przypadku kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego (od Google) dotyczącego portalu na którym miała miejsce publikacja, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie publikacji.
    
  20. Wydawca ma możliwość ogłaszania zapotrzebowania na eksperckie artykuły gościnne. Taka informacja zostaje rozpowszechniona przez Serwis wśród Reklamodawców. W przypadku przygotowania przez Reklamodawcę artykuł zgodnego z zapotrzebowaniem, Wydawca jest o tym informowany.
    
  21. Wydawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Reklamodawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępniania powierzchni Portali w celu umieszczenia eksperckich artykułów, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem Serwisu. Nie dotyczy to przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
 7. Opracowanie artykułów i infografik
  1. Wydawca może zamówić za pośrednictwem Usługodawcy przygotowanie artykułów płatnych lub artykułów eksperckich dla własnych potrzeb. Wydawca może także zamówić za
   pośrednictwem Usługodawcy przygotowanie artykułu lub infografiki dla innych celów niż publikacja.
    
  2. W przypadku zamówienia opracowania artykułu lub infografiki (dalej „Treści”) przez Wydawcę:
   • Wydawca określa rodzaj zamawianych Treści oraz podaje ewentualne dodatkowe informacje i uwagi;
   • Wydawca ponosi koszt wynagrodzenie za przygotowanie Treści zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie w ramach tej usługi.
  3. Wydawca może zamówić opracowanie treści będących artykułami w ramach jednego ze pakietów opisanych w Serwisie. Termin realizacji takiej usługi, zależny od zamawianego pakietu, określa Serwis.
    
  4. Wydawca może także zamówić opracowanie treści będących infografikami na podstawie dostarczonych przez siebie danych lub też zamówić opracowanie danych oraz infografiki, która dotyczy tych danych, w ramach jednego z pakietów opisanych w Serwisie. Termin realizacji takiej usługi, zależny od zamawianego pakietu, określa Serwis.
    
  5. Wydawca zapewnia, że dane oraz inne elementy przekazane w ramach zamówienia będą zgodne z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec nich będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone przez Wydawcę dane lub inne elementy nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania do nich praw.
    
  7. Po złożeniu zamówienia przez Wydawcę, Usługodawca składa zamówienie u Dziennikarza nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.
    
  8. Cenę usługi polegającej na przygotowaniu treści określa odpowiednia do tej usługi sekcja Serwisu. Serwis może dodatkowo określać dodatkowe świadczenia dostarczane przez Usługodawcę bez pobierania odrębnego wynagrodzenia, które okresowo mogą być wiązane z danym zamówieniem, co w szczególności odnosi się do takich elementów jak zdjęcia stockowe.
    
  9. Złożenie zamówienia przez Wydawcę oznacza akceptację warunków przygotowania treści, które są przewidziane przez Regulamin, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia.
    
  10. Umowa w zakresie przygotowania treści będzie uważana za zawartą w chwili uzyskania akceptacji zamówienia Wydawcy przez Dziennikarza, o czym Wydawca jest zawiadamiany poprzez funkcjonalności Serwisu. Dziennikarz nie ma obowiązku akceptacji zamówienia.
    
  11. Dziennikarz przygotowuje Treści w terminie określonym w Serwisie. W przypadku trudnej tematyki lub dużej liczby zleceń termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu, o czym Serwis powiadamia bezzwłocznie Wydawcę wskazując jednocześnie termin wydłużenia, który nie może być jednak dłuższy niż kolejne 3 dni robocze.
    
  12. Po przygotowaniu treści Serwis udostępnia je Wydawcy i ten ma prawo wnieść do nich uwagi lub je zaakceptować. W przypadku braku weryfikacji przez Wydawcę treści w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania uznaje się, że Treści zostały przygotowane zgodnie z zamówieniem. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wnioskowane przez Wydawcę mogą być traktowane jako forma zmiany umowy o przygotowanie treści i wymagają akceptacji, co w szczególności oznacza, że może być to związane z dodatkowymi kosztami Wydawcy.
    
  13. W przypadku przygotowania Treści w sposób niezgodny z umową lub nie w terminie, co zostało notyfikowane w trybie z pkt 7.12 Regulaminu, i z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w zdaniu ostatnim pkt 7.12, Usługodawca wraz z Wydawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Dziennikarz poprawia treść – wówczas Usługodawca i Wydawca określają termin, ale nie krótszy niż 2 dni robocze, i zakres wprowadzenia zmian. Jeżeli Dziennikarz odmówi uwzględnienia poprawek, do czego ma prawo, wówczas zastosowanie będzie miało prawo odstąpienia, o którym mowa pod lit. b) poniżej;
   • Wydawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Wydawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
     
  14. Wydawca nie ma prawa narzucać wytycznych dotyczących długości oraz rodzaju treści ponad te, które zostały standardowo określone przy danym rodzaju treści w ofercie Serwisu w momencie zlecenia. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy reklamacji, o której mowa w pkt 7.13 Regulaminu.
    
  15. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 7.13 Regulaminu, roszczenia z tego tytułu nie mogą przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego za przygotowanie treści.
    
  16. W sytuacjach szczególnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Serwisie lub umowie dotyczącej przygotowania Treści, jeśli wynikają one z winy Wydawcy lub były realizowane na wniosek Wydawcy.
    
  17. W momencie zaakceptowania Treści, w ramach wynagrodzenia pobieranego za jej przygotowanie, Usługodawca udziela Wydawcy licencji nieograniczonej w czasie i terytorium na treści w zakresie następujących pól eksploatacji:
   • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym nagranie i utrwalenie w formie książki elektronicznej (e-book) oraz książki mówionej (audiobook), w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
   • wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, kioskową, wysyłkową, sieci handlowe, kluby książki, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, inserty z prasą, za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
   • użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
   • wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
   • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
   • korzystanie we wszelkich formach reklamy;
     
  18. Z chwilą udzielenia licencji Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań Treści i na ich rozporządzanie w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w pkt 7.17 Regulaminu.
    
  19. Usługodawca oświadcza nadto, że uzyskał zapewnienie twórcy Treści, iż z chwilą przeniesienia praw autorskich twórca nie będzie wykonywał swych praw osobistych, w szczególności twórca zezwolił na korzystanie z treści bez wskazywania autorstwa.
    
  20. W przypadku naruszenia autorskich praw udzielonych Wydawcy, Usługodawca będzie odpowiadał do maksymalnej kwoty równej wynagrodzeniu pobranemu z tytułu przygotowania treści.
    
 8. Usługa promocji artykułów poprzez sieć ContentStream
  1. Usługodawca poprzez Serwis umożliwia promocję artykułów, której celem jest skierowanie użytkowników Internetu do wskazanego przez Wydawcę artykułu. Usługa ta jest realizowana przy pomocy narzędzia ContentStream, do którego prawa posiada Netsprint sp. z o.o., na zasadach opisanych w REGULAMINIE CONTENTSTREAM publikowanym na stronach internetowych Netsprint sp. z o.o. Narzędzie ContentStream wyświetla reklamę promowanego artykułu w najbardziej popularnych polskich serwisach internetowych. Rozliczenie reklamy następuje w oparciu o liczbę kliknięć w reklamę, stosownie do zapisów Serwisu odnoszących się do tej Usługi.
    
  2. Usługa jest realizowana na zasadach opisanych w Regulaminie oraz REGULAMINIE CONTENTSTREAM, z tym zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności decydujące znaczenie mają zapisy Regulaminu (przy czym cenę Usługi samodzielnie określają odpowiednie postanowienia Serwisu).
    
  3. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej liczby kliknięć w link do artykułu zgodnie z pakietem opisanym w Serwisie, który został wybrany przez Wydawcę.
    
  4. Tytuł i grafika promująca artykuł ustalana jest przez Wydawcę. Usługodawca oraz NetSprint sp. z o.o. (jako właściciel narzędzia ContentStream) zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu lub grafiki promującej artykuł.
    
  5. Wydawca zapewnia, że promowany artykuł będzie zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone promowane artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  7. Złożenie zamówienia przez Wydawcę oznacza akceptację warunków promowania artykułów, o których mowa w pkt 8.2 Regulaminu, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia zgodnego z zapisami Serwisu.
    
  8. Zamówienie Wydawcy wymaga wypełnienia formularza znajdującego się w Serwisie, w części dotyczącej tej Usługi. W szczególności Wydawca winien dokonać wyboru pakietu wskazanego w Serwisie, wskazać promowany artykuł oraz określić grupę docelową.
    
  9. Zawarcie umowy w zakresie Usługi następuje w momencie zatwierdzenia jej przez Usługodawcę oraz NetSprint sp. z o.o. (właściciel ContentStream), o czym Usługodawca zawiadamia Wydawcę w ramach funkcjonalności Serwisu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zawiadomienia w tym terminie może oznaczać odmowę realizacji Usługi, do czego Usługodawca ma prawo bez podawania powodu.
    
  10. Czas trwania promocji zależy od tematyki artykułu i liczby zamówionych kliknięć i wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Czas ten jest przypisany do każdego z pakietów opisanych w Serwisie.
    
  11. Wydawca ma możliwość śledzenia postępów w prowadzonej kampanii za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, co oznacza, że Wydawca widzi na bieżąco liczbę już zrealizowanych kliknięć w link do artykułu i liczbę odsłon reklam prowadzących do artykułu.
    
  12. W przypadku przerwania kampanii przez Wydawcę, zostaje on obciążony wartością już zrealizowanych odsłon oraz opłatą w wysokości 25% niezrealizowanych kliknięć objętych pakietem, który spośród pozycji Serwisu został wybrany dla danej kampanii.
    
  13. Rozliczenie kampanii następuje w oparciu o statystki dostarczane przez sieć ContentStream.
    
  14. Wydawca ma prawo do mierzenia liczby odsłon artykułu własnymi narzędziami lub kodami śledzenia jednak nie są one podstawą do rozliczenia kampanii.
  15. W przypadku kiedy Usługodawca wraz NetSprint sp. z o.o. nie są w stanie zrealizować kampanii w terminie o którym mowa w pkt. 8.10 Regulaminu, Reklamodawca ma prawo do przerwania kampanii i nie jest wtedy pobierana opłata, o której mowa w punkcie 8.12 Regulaminu.
    
 9. Modyfikacja opublikowanych artykułów
  1. Reklamodawca poprzez Serwis ma możliwość zlecania zmian do opublikowanych przez Serwis artykułów, tj. Artykułów płatnych i eksperckich artykułów gościnnych.
    
  2. Zmiany do opublikowanych artykułów wprowadzane są przez Wydawcę, ale z uwzględnieniem wytycznych Reklamodawcy.
    
  3. Komunikacja dotycząca zmian w opublikowanych artykułach odbywa się wyłącznie poprzez Serwis. Wydawca zobowiązuje się do niekontaktowania bezpośrednio z Reklamodawcą w sprawie artykułów opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.
    
  4. Usługa zmiany treści w opublikowanych artykułach (płatnych i eksperckich) jest płatna, koszt tej usługi jest uzależniony od zakresu zmian i kosztu podanego przez Wydawcę.
    
  5. Domyślna wartość wynagrodzenia dla Wydawcy za wprowadzenie zmian do treści jest ustalany automatycznie w Serwisie i obliczany na podstawie wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawcę za publikację artykułu.
    
  6. Wydawca w ramach swoich funkcjonalności może jednak zmieniać koszt wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu w zależności od rodzaju zaproponowanych przez Reklamodawcę zmian.
    
  7. Reklamodawca, w ramach funkcjonalności Serwisu, w terminie 2 dni roboczych od określenia nowej ceny ma obowiązek zatwierdzić lub odrzucić ofertę. Brak zatwierdzenia ceny w tym terminie oznacza odrzucenie oferty i niedojście do skutku umowy. Zatwierdzenie ceny będzie natomiast uważane za moment zawarcia umowy.
    
  8. Na każdym etapie negocjacji Wydawca może odmówić wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu.
    
  9. W razie wejścia w życie umowy, Wydawca zobowiązany jest do publikacji zmian w treści artykułu w ciągu 3 dni roboczych.
    
  10. W związku z publikacją artykułu Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Wydawcy, aby ten w ciągu 24 godzin od zmian w publikacji zmian oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do takiej zmiany w publikacji. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie, drogą mailową, Reklamodawcy o publikacji zmiany.
    
  11. Po naniesieniu zmian do artykułu i oznaczeniu tego faktu w Serwisie Reklamodawca weryfikuje poprawność wprowadzenia zmian publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności zmiany z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia faktu naniesienia zmian przez Wydawcę.
    
  12. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę zmian do publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od jego publikacji uznaje się, że zmiany artykułu zostały opublikowane prawidłowo. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wniesione przez Reklamodawcę oznaczają konieczność przeprowadzenia nowej procedury modyfikacji.
    
  13. Wprowadzenie zmian do opublikowanego artykułu nie przedłuża automatycznie zobowiązania Wydawcy do jego utrzymania w serwisie przez okres dłuższy niż to pierwotnie ustalono w zakresie artykułu, chyba że w danym przypadku ustalono inaczej. Aby taka zmiana okresu publikacji była możliwa propozycja Reklamodawcy w tym względzie powinna się znaleźć się w wytycznych do zmian do artykułu przygotowanych przez Reklamodawcę i będzie to elementem negocjacji prowadzonych do zawarcia umowy w tym zakresie.
    
  14. W sprawach nieunormowanych niniejszym punktem stosuje się odpowiednio, i adekwatnie do okoliczności, postanowienia pkt 5 i 6, o ile nie są one sprzeczne z pkt 9.
    
  15. W przypadku poprawnej publikacji Wydawca wystawia na rzecz Usługodawcy fakturę VAT na kwotę określoną wcześniej w Serwisie przez Wydawcę.
    
  16. Usługodawca zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury VAT najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
    
 10. Statystyki generowane przez Wydawców
  1. Wydawcy określa, które z jego Portali pozwalają na generowanie statystyk za pomocą kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dostęp do tych statystyk jest bezpłatny dla Wydawców i Reklamodawców.
    
  2. Reklamodawcy przy wykorzystaniu Serwisu mogą także zamawiać statystyki dotyczące popularności opublikowanych artykułów generowane przez Wydawców, tj. bez udziału kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dalsze postanowienia pkt 10 stosuje się wobec statystyk, o których mowa w niniejszym pkt 10.2..
    
  3. Wydawca może zaznaczyć, że nie udostępnia statystyk w ogóle. Wtedy Reklamodawcy nie mają możliwości zamawiania u niego statystyk (nawet za odpłatnością). W takim przypadku postanowienia Regulaminu odnoszące się do statystyk (pkt 10) nie mają zastosowania wobec takich Wydawców.
    
  4. Informacja o Wydawcy, który aktualnie udostępnia statystyki, zakres statystyki, znajduje się wśród informacji dostępnych dla Reklamodawców.
    
  5. Statystyki udostępnione przez Wydawcę powinny zawierać przynajmniej informacje o liczbie odsłon artykułu lub liczbie unikalnych użytkowników, którzy weszli na podstronę z artykułem.
    
  6. Zawarcie umowy w zakresie statystyk, które Wydawca udostępnia na podstawie pkt 10.2., następuje z chwilą złożenia przez Reklamodawcę zamówienia, którego dopuszczalność, zakres i odpłatność określają postanowienia tego punktu Regulaminu i REGULAMINU REKLAMODAWCÓW.
    
  7. Jeżeli Wydawca zaznaczy, że nie może umieszczać kodów śledzenia Usługodawcy, o których mowa w pkt 10.1, lub przy danym artykule zamieści je błędnie, wówczas Reklamodawca może zamówić u Wydawcy jednokrotną bezpłatną dostępność do statystyki (raz dla danego artykułu), o ile statystyki są w ogóle dostępne u Wydawcy (pkt 10.3).
    
  8. Postanowienie pkt 10.7. nie stosuje się, jeżeli stosownie do oświadczenia Wydawcy Reklamodawca mógł umieścić w artykule kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę (pkt 10.1), ale Reklamodawca nie skorzystał z tej możliwości. W takim przypadku Reklamodawca każdorazowo składając zamówienie musi opłacić wynagrodzenie za statystyki pozyskiwane od Wydawcy, o ile Wydawca udostępnia statystyki (pkt 10.3).
    
  9. Za udostępnienie statystyk jednego artykułu generowanych przez Wydawców, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, Wydawca otrzymuje wynagrodzenie. Domyślne wynagrodzenie wynosi 15 zł netto (plus VAT, o ile jest należny) dla Wydawcy, z tym, że Wydawca może zmienić kwotę wynagrodzenie w Serwisie (zakładka -> Edycja portalu, dotyczy przyszłych próśb o przygotowanie statystyk).
    
  10. Wydawca powinien udostępnić Reklamodawcy statystyki do 2 dni roboczych od momentu zamówienia ich przez Reklamodawcę, o ile zamówienie zostało złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
    
  11. Udostępnienie pliku ze statystykami przez Wydawcę jest realizowane poprzez Serwis (odpowiedni przycisk jest dostępny na liście artykułów opublikowanych). Reklamodawca dostaje je także mailem.
    
  12. Statystyki udostępniane przez Wydawców powinny być dostarczane terminowo, w formie pliku PDF lub graficznego (JPG), powinny być rzetelne, dotyczyć wskazanego artykułu i jeżeli to możliwe uwzględniać specjalne prośby Reklamodawców. W przypadku naruszenia tego postanowienia Wydawca odpowiada wprost przed Reklamodawcą.
    
  13. Wydawca nie ma obowiązku spełniać specjalnych próśb Reklamodawców, tj. innych niż wynikające wprost z postanowień Regulaminu.
    
  14. Wydawca zobowiązuje się nie kontaktować bezpośrednio (poza Serwisem) z Reklamodawcami w sprawach dotyczących statystyk.
    
 11. Dane osobowe, informacje handlowe
  1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
    
  2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
    
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
    
  4. Każdy Użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres redakcja@whitepress.pl.
    
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym regulaminem.
    
  6. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Użytkownika innym podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie Usług.
    
  7. Dodatkowo Usługodawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym w celach, o których mowa w pkt 11.8 Regulaminu.
    
  8. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę oraz partnerów Usługodawcy, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy.
    
  9. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia Użytkownikom obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu. Użytkownik jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe innych Użytkowników wyłącznie w celu opisanym w Regulaminie oraz z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
    
  10. W celu kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do dokonywania weryfikacji prawidłowości przetwarzania tych danych osobowych w każdym czasie. W związku z realizacją uprawnienia, o którym mowa powyżej, Usługodawca jest uprawniony do żądania podjęcia odpowiednich działań w sposób przez niego wskazany. Użytkownik jest zobowiązany podjąć działania opisane w żądaniu w terminie w nim określonym, a w razie braku wskazania terminu w żądaniu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
    
  11. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług Wydawca przekaże Usługodawcy dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem, typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t. jedn. Z dnia 28.06.2016r.).
    
  12. Wydawca wyraża nadto zgodę na:
   • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Usługodawcę w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu,
   • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących.
  13. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
 12. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca odpowiada wobec Wydawcy za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług w charakterze pośrednika, niezależnie od tego czy Usługodawca działa jako zastępca pośredni czy bezpośredni.
    
  2. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada wprost przed Wydawcą, odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy dotyczącej Usług ponoszą Reklamodawca lub Dziennikarz. Jeżeli taki skutek wymagać będzie przeniesienia na Wydawcę jakichkolwiek roszczeń do Reklamodawcy lub Dziennikarza, Usługodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego scedowania swych praw.
    
  3. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz, z poszanowaniem praw nabytych w ramach zawartych umów na Usługi, zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
    
  4. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych przez Serwis, które są oferowane przez Usługodawcę.
    
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”) .
    
  7. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Wydawcę jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty 3000 złotych.
    
  8. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w pkt 12.7, nie stosuje się w przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców.
    
  10. Usługodawca nie odpowiada za skuteczność Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Wydawców.
    
  11. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu zamieści pewne wskazania, porady , opinie (Baza Wiedzy) to wówczas:
   • Wydawca nie ma obowiązku stosować się do takich przekazów;
   • w przypadku zastosowania się przez Wydawcę do takich przekazów Wydawca czyni to na własną odpowiedzialność, zatem Usługodawca nie odpowiada za skutki takich zastosowań.
  12. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.
    
  13. W przypadku gdy realizacja danej umowy wymaga przekazania przez Wydawcę jakichkolwiek informacji, treści, innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.), Wydawca zapewnia, że w powyższym zakresie:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych żadnej osoby;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
  14. Wydawca zamawiając jakąkolwiek z Usług, w tym zwłaszcza w zakresie opracowania artykułów, zobowiązany jest zapewnić, aby działania te nie naruszały prawa z innych powodów niż określone powyżej. W szczególności dotyczy to zapewnienia zgodności reklamy lub promocji z przepisami prawa, w tym w zakresie reklamy (publicznej i niepublicznej) takich produktów jak farmaceutyki, tytoń, alkohol jak też usług takich jak hazard.
    
  15. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Wydawcy lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Wydawcę zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Wydawca zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Wydawca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.
    
  16. Usługodawca nie jest autorem artykułów lub Treści, które są Usługą, wobec czego Usługodawca może zapewnić, że nabył do nich prawa na podstawie czynności prawnych przyjmując w dobrej wierze zgodność oświadczeń podmiotów, od których pozyskał prawa w tym zakresie, z rzeczywistym stanem rzeczy. W przypadku jednak gdy takie oświadczenia lub zapewnienia strony umowy zawartej z Usługodawcą nie będą zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, na skutek czego Wydawca nie nabędzie praw przewidzianych Regulaminem, wówczas Usługodawca, jako pośrednik przy dokonywaniu poszczególnych czynności przewidzianych Regulaminem, nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności, także za szkodę Wydawcy, o ile podejmie wszelkie czynności, na mocy których Wydawca przejmie ewentualne roszczenia Usługodawcy do osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.
    
  17. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
    
  18. Wydawca nie może działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów (lub innych wpisów w social media), zamieszać pod artykułami nienaturalnych komentarzy, kierować do artykułów nienaturalnego ruchu.
    
  19. Wydawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.
    
 13. Reklamacje​​​​​​
  1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Wydawcę, Wydawca jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym w poniższych punktach.

   Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: redakcja@whitepress.pl.
    
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 14. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    
  2. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    
  3. Wszelkie spory między Wydawcą i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
    
  4. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Wydawca będzie informowany. Jeżeli Wydawca, który posiada w Serwisie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji tego
   konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub widomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: redakcja@whitepress.pl.
    
  5. Wydawca oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, w tym regulaminami, do których umieszczono odwołania, jak tez Polityką Prywatności Usługodawcy.
    
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018