Regulamin dla reklamodawców w platformie WhitePress

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem whitepress.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”), a jednocześnie są Reklamodawcami .
    
  2. Serwis skupia bazę Reklamodawców, Wydawców, Influencerów i Dziennikarzy. Baza jest weryfikowana na bieżąco, a jej zmiana nie jest uważana za zmianę Regulaminu.
    
  3. Przez Reklamodawcę rozumie się Użytkownika Serwisu, będącego przedsiębiorcą, który oddaje artykuły uzupełnione o innego rodzaju treści (np. infografiki, zdjęcia) do publikacji w serwisie Wydawcy, zamawia opracowanie treści u Dziennikarzy lub realizuje kampanie z Influencerami poprzez Serwis, przy czym Użytkownik ten może być ostatecznym beneficjentem Usługi lub też podmiotem działającym na zlecenie takiego beneficjenta (np. dom mediowy) ponoszącym odpowiedzialność wobec Usługodawcy jakby zamawiał Usługi we własnym imieniu i na własną rzecz.
    
  4. W przypadku, gdy konsument chce zamówić Usługi takie jakie Usługodawca oferuje Reklamodawcy na mocy Regulaminu, wówczas umowa jest zawierana na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie cen oraz w pozostałym zakresie, który zostanie uzgodniony indywidualnie z konsumentem.
    
  5. Przez Wydawcę rozumie się Użytkownika Serwisu umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Wydawców, którego sytuację reguluje REGULAMIN WYDAWCY, który publikuje artykuły na swoich portalach internetowych lub blogach.
    
  6. Przez Influencera rozumie się Użytkownika Serwisu umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Influencerów, którego sytuację reguluje REGULAMIN INFLUENCERA, a który jest osobą posiadającą własne kanały (profile social media) umożliwiające przekaz reklamowy, a w szczególności blog, video blog, kanały social media (dalej: „Profile”).
    
  7. Przez Dziennikarza rozumie się Użytkownika Serwisu, umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Dziennikarzy, który opracowuje artykuły, infografiki i inne treści zamówione przez Reklamodawcę lub Usługodawcę.
    
  8. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  9. Usługa świadczona jest przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 26/28, NIP: 937-266-77-97 (dalej: „Usługodawca”).
    
  10. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 tj. z dnia 2016.07.15).
    
  11. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Serwisu innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów
   będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Reklamodawca jest związany postanowieniami Regulaminu.
    
 2. Usługa i korzystanie z usługi
  1. Świadczona usługa polega w szczególności na udostępnieniu Serwisu i jego funkcjonalności (w tym: publikacja artykułów na stronach internetowych Wydawców, opracowanie treści, prowadzenie kampanii influencer marketingowych, promocji treści), w tym narzędzi komunikacyjnych i funkcjonalności umożliwiających zamawianie usług (dalej: „Usługa”).
    
  2. Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wyświadczona z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności.
    
  3. Dostęp do Serwisu, jako Usługa, o której mowa w pkt 2.2., jest rozliczany w ramach płatności pobieranych za Usługi płatne. Zawarcie umowy o świadczenie takiej Usługi następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z w/w Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  4. Dostępność wybranych przez Usługodawcę funkcji Serwisu jest odpłatna. Zakres tych Usług oraz odpłatność określają postanowienia dokumentów znajdujących się w Serwisie, które odnoszą się do danej, konkretnej, Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez zapisy Regulaminu odnoszące się do danej Usługi, przy czym jest to umowa zawarta pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Reklamodawcę wynagrodzenia. Zakres i sposób korzystania z Usług odpłatnych określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  5. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia.
    
  6. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie oferty, co może również nastąpić automatycznie poprzez funkcjonalności Serwisu, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę.
    
  7. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu.
    
  8. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
    
  9. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.
    
  10. Świadczone Usługi płatne polegają na:
   • Pośredniczeniu pomiędzy Wydawcami a Reklamodawcami w udostępnieniu Portali i publikacji artykułów płatnych (sponsorowanych) i eksperckich artykułów gościnnych;
   • Pośredniczeniu pomiędzy Influencerami a Reklamodawcami w udostępnieniu Profili i kampaniach informacyjnych lub Reklamowych;
   • Pośredniczeniu pomiędzy Dziennikarzami a Reklamodawcami w opracowaniu treści.
   • Pośredniczeniu pomiędzy operatorem sieci ContentStream a Reklamodawcami w zakresie promocji treści.

    Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Serwisu lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Użytkownika.
     
  11. Wydawca publikuje w Serwisie listę swoich stron internetowych, w tym blogów (dalej: Portali), których dotyczy pośrednictwo, o którym mowa w pkt 2.10. Dla każdego Portalu Wydawca podaje informacje o jego adresie, tematyce, opisie, popularności i inne ważne dla Reklamodawców dane. Informacje podawane przez Wydawców podlegają jedynie częściowej weryfikacji Usługodawcy. Jeśli Reklamodawca chce skorzystać z Portalu winien zapoznać się nie tylko z informacjami Wydawców, ale też zawartością i sposobem funkcjonowania Portalu.
    
  12. Usługodawca udostępnia Reklamodawcy wskaźniki dotyczące Portali i profili social media. Dane te pochodzą od Wydawców lub Influencerów lub są pobierane z serwisów zewnętrznych w momencie dodania do Serwisu danego Portalu lub Profilu. Usługodawca podejmuje starania w celu ich cyklicznej weryfikacji w różnych odstępach czasowych, ale nie gwarantuje ich poprawności ani aktualności na dany dzień.
    
  13. Usługa dostępna jest dla Reklamodawców jako użytkowników końcowych sieci Internet.
    
  14. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia, także płatne.
    
  15. Usługa świadczona jest na zasadach podanych w postanowieniach Regulaminu.
    
  16. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre Usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych Usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że zaznaczono inaczej.
    
  17. W trakcie korzystania z Usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
  18. W przypadku, gdy wraz z Usługą Usługodawca przekaże Reklamodawcy zdjęcie nawiązujące do tematyki Usługi, takie zdjęcie będzie objęte prawami autorskimi należącymi do podmiotów takich jak banki zdjęć. W takim przypadku Reklamodawca:
   • nie nabywa żadnych praw do zdjęcia poza prawem do jego wykorzystania na własne potrzeby, dla celów, dla których została zamówiona Usługa,
   • zobowiązany jest do zapoznania się z treścią licencji udzielanej przez bank zdjęć i postepowania zgodnie z jej wskazaniami.
     
  19. Jeżeli przekazując zdjęcie Usługodawca nie zaznaczy inaczej, oznacza to, że zdjęcie pochodzi z serwisu działającego pod adresem https://pl.fotolia.com, a udzielona licencja ma charakter licencji standardowej. Reklamodawca, przed wykorzystaniem zdjęcia, zobowiązany jest zapoznać się z treścią licencji oraz pozostałych wymogów prawnych wskazanych na stronie https://pl.fotolia.com (lub innej wskazanej przez Usługodawcę), jak też przestrzegać tych wymogów, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
    
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Użytkownikiem Serwisu może być Reklamodawca, który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Status Wydawcy oraz Influencera jako Użytkowników Serwisu, określa odpowiedni regulamin, tj. REGULAMIN WYDAWCY, REGULAMIN INFLUENCERA. Usługi związane z prowadzeniem wirtualnych biur prasowych za pomocą Serwisu określa REGULAMIN MODUŁU E-PR.
    
  3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu, zgodnie z instrukcjami, elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji stosownych Regulaminów jak też odznaczenia zgód (checkbox) w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Reklamodawcę następuje zawarcie umowy Reklamodawcy z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Serwisu (jego dostępności).
    
  4. Na skutek rejestracji w Serwisie do Reklamodawcy zostaje przypisane jego konto.
    
  5. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, że:
   • Reklamodawca narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin;
   • pomimo przyjęcia oferty na Usługę Reklamodawca opóźnia się z płatnością o więcej niż 14 dni;
   • podane przez Reklamodawcę dane są nieprawdziwe lub niepełne.
     
  6. Konto może zostać czasowo zawieszone, co uniemożliwi korzystanie z Usług, w przypadku gdy Reklamodawca, pomimo przyjęcia oferty w zakresie Usługi, opóźnia się z zapłatą o więcej niż 7 dni.
    
  7. Przypisanie Reklamodawcy na nowo konta, któremu konto zostało zlikwidowane, wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt 3.5., oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.
    
  8. Odblokowanie zawieszonego konta wymaga dokonania opóźnionej płatności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia. Brak zgody na odblokowanie oznacza usunięcie konta Użytkownika.
    
 4. Płatności z tytułu wykonania Usługi
  1. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, w tym stawki wynagrodzenia, określa Usługodawca w ramach Serwisu, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi.
    
  2. Ceny wskazane w Serwisie mogą ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) wiążące są te, które obowiązują w chwili złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na Usługę.
    
  3. Reklamodawca upoważnia Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej.
    
  4. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do pobierania wynagrodzenia, co w szczególności oznacza, iż Reklamodawca nie może dokonywać jakichkolwiek płatności za Usługi bezpośrednio na rzecz Wydawcy, Dziennikarza lub Influencera.
    
  5. Reklamodawca zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują.
    
  6. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT.
    
 5. Publikacja Artykułów płatnych przez Wydawców
  1. Obowiązki Wydawcy związane z udostępnianiem powierzchni Portali i publikacją płatnych artykułów, określa REGULAMIN WYDAWCY.
    
  2. Artykuły sponsorowane (dalej też „Artykuły płatne”) to teksty (wraz z załączonymi mediami) reklamujące produkt, firmę lub usługę Reklamodawcy lub inne teksty o charakterze informacyjnym.
    
  3. W przypadku, gdy Reklamodawca chce zlecić przygotowanie Artykułu płatnego, wówczas zasady pośredniczenia przez Usługodawcę przy tej Usłudze określa pkt 9 Regulaminu. W ramach usług możliwe jest również przygotowanie Artykułu płatnego przez Wydawcę. W takim przypadku zasady przygotowania takiego materiału określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oferta Wydawcy (przy czym w razie niezgodności Regulaminu z ofertą, stosuje się postanowienia oferty), natomiast warunki udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji określa ten Regulamin i REGULAMIN WYDAWCY. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że publikacja Artykułu płatnego przygotowanego przez Wydawcę nie powoduje nabycia przez Reklamodawcę jakichkolwiek praw do treści lub formy Artykułu płatnego.
  4. Reklamodawca musi się liczyć z tym, iż dany Wydawca może oznaczyć Artykuł płatny jako artykuł sponsorowany lub w inny równoważny sposób.
    
  5. Reklamodawca przekazując Artykuł płatny do publikacji określa czy jest to treść unikalna, tj. wcześniej nie publikowana w sieci Internet, czy też jest to treść wcześniej publikowana w Internecie. Tego typu oznaczenie musi być jednoznaczne i będzie widoczne w Serwisie zarówno dla Usługodawcy, jak i potencjalnych Wydawców.
    
  6. W przypadku gdy Reklamodawca przekazuje Usługodawcy Artykuł płatny, Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić, czy taki Artykuł płatny jest unikalny. Weryfikacja ta może być dokonana w szczególności w oparciu o narzędzie CopyScape. W przypadku, gdy Artykuł płatny nie cechuje się unikalnością, i jednocześnie Reklamodawca w formularzu podczas dodawania Artykułu płatnego nie zaznaczył braku unikalności, Usługodawca może nie dopuścić do przekazania Artykułu płatnego Wydawcy.
    
  7. Reklamodawca zapewnia, że Artykuł płatny przekazany do publikacji, będzie zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego Artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  8. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone Artykuły płatne (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez Artykuły płatne.
    
  9. Artykuł płatny może zawierać aktywne linki do stron Reklamodawcy. Liczba i rodzaj linków dopuszczanych do publikacji zależy od oferty Wydawcy i taka informacja jest widoczna w Serwisie przy ofertach Wydawców.
    
  10. Reklamodawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami podawanymi przez Wydawców, które odnoszą się do zasad udostępniania powierzchni Portali i publikacji Artykułów płatnych. Informacje te, widoczne na stronach Serwisu, mogą określać w szczególności:
   • Wymagania techniczne i merytoryczne wobec publikowanych Artykułów płatnych
    publikowanych na jego stronach;
   • Przykładowe powody, dla których może odrzucić ofertę publikacji artykułu płatnego.
     
  11. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków udostępniania powierzchni Portalu i publikacji Artykułów płatnych, które są oferowane przez Wydawcę oraz wymagane przez Regulamin, warunków wskazanych w REGULAMINIE WYDAWCÓW, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia. Złożenie zamówienia oznacza również, iż Reklamodawca upoważnia Wydawcę do publikacji Artykułu płatnego na jego Portalu w celu realizacji Usługi.
    
  12. Wynagrodzenie z tytułu Usługi udostępniania powierzchni Portalu i publikacji Artykułów płatnych określa odpowiednia do tej Usługi część Serwisu. Wynagrodzenie jest płatne na rzecz Usługodawcy, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, najpóźniej w momencie złożenia zamówienia przez Reklamodawcę.
    
  13. Po pobraniu płatności od Reklamodawcy Usługodawca za pomocą funkcjonalności Serwisu zamawia na rzecz Reklamodawców udostępnienie powierzchni Portali w celu publikacji Artykułów płatnych przez Wydawcę, o ile spełnione są następujące warunki:
   • Treść Artykułu płatnego jest gotowa i dostępna w Serwisie do wglądu Wydawcy wraz z załącznikami, strukturą, układem linków – (nie dotyczy to przypadku kiedy Wydawca przygotowuje treść artykuły płatnego);
   • Treść Artykułu płatnego jest unikalna, chyba że zostało zaznaczone inaczej;
   • Artykuł płatny spełnia wybrane warunki techniczne podane przez Wydawcę;
   • Artykuł płatny spełnia inne wymagania Regulaminu, w tym opisane w pkt 5.7;
   • Reklamodawca dopełnił wszelkich wymogów Regulaminu, które są związane z tą Usługą.
  14. Usługodawca przekazuje Wydawcy informację o zamówieniu nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia Reklamodawcy.
    
  15. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie powierzchni Portali i publikacja Artykułów płatnych wymaga uprzedniej akceptacji Wydawcy, a Wydawca ma prawo odmówić udostępnienia powierzchni Portali i publikacji artykułu sponsorowanego bez podania przyczyny. Dla uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek oświadczenia Usługodawcy w zakresie publikacji Artykułu płatnego dotyczą jedynie sprawdzenia przez Usługodawcę jako pośrednika (pkt 2.10 Regulaminu) potencjalnej możliwości publikacji, tj. w zakresie zgodności działań i Artykułu płatnego z Regulaminem, nie stanowią natomiast jakiegokolwiek zapewniania składanego w imieniu Wydawcy, nie są również gwarancją publikacji Artykułu płatnego przez Wydawcę.
    
  16. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego następuje w chwili akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Wydawcę, stosownie do treści pkt 5.15, tj. w momencie pobrania treści artykułu i oznaczeniu publikacji przez Wydawcę.
    
  17. W związku z udostępnieniem powierzchni Portalu i publikacją Artykułu płatnego Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Wydawcy, aby ten oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do udostępnienia powierzchni Portalu i wykonania ustalonej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego udostępnionej powierzchni Portalu. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie - drogą mailową - Reklamodawcy o publikacji Artykułu płatnego. Wydawca ma obowiązek opublikować artykuł w terminie 3 dni roboczych od dnia akceptacji zamówienia (pkt 5.152). W szczególnych przypadkach termin ten może być inny, ale jest to wtedy wyraźnie oznaczone w Serwisie przy portalu i ofercie Wydawcy.
    
  18. Po publikacji Artykułu płatnego i oznaczeniu tego faktu w Serwisie Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia powierzchni Portalu i poprawność publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja ta polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia w Serwisie faktu publikacji przez Wydawcę. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą Wydawcy przyjętą przez Reklamodawcę to Wydawca przygotowuje Artykuł płatny, Reklamodawca zaakceptuje jego treść w ciągu 2 dni roboczych od przekazania Artykułu płatnego przez Wydawcę – w tym zakresie postanowienie pkt 9.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
    
  19. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia faktu udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji przez Wydawcę uznaje się, że Artykuł płatny został opublikowany prawidłowo. Jakiekolwiek późniejsze zmiany do publikacji wniesione przez Reklamodawcę mogą być traktowane jako forma zmiany umowy o udostępnienie powierzchni Portalu i publikacje Artykułu płatnego, która się odbywa w trybie pkt 7 Regulaminu (MODYFIKACJA OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW), co w szczególności oznacza, że może być to związane z dodatkowymi kosztami Reklamodawcy.
    
  20. W przypadku braku udostępnienia powierzchni Portalu, publikacji Artykułu płatnego przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub zwłoki w publikacji, co zostało notyfikowane w trybie z pkt 5.18 Regulaminu i z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 5.19 , Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wykonawca udostępnia powierzchnię Portalu zgodnie z umową;
   • Wydawca poprawia treść publikacji – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
     
  21. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 5.20, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego za daną publikację.
    
  22. W ramach przewidzianego umową wynagrodzenia Wydawca winien udostępniać powierzchnię Portalu i utrzymywać publikację Artykułu płatnego przynajmniej przez okres jednego roku w niezmienionej treści, chyba że w ofercie Wydawcy zostało to określone inaczej lub też zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w pkt 5.23 Regulaminu. Postanowienie pkt 5.21 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że udostępnienie powierzchnii Portalu i utrzymywanie publikacji przez okres dłuższy niż ustalony nie jest uważane za naruszenie umowy. Jakakolwiek deklaracja czy oświadczenie Wydawcy o utrzymywaniu publikacji przez okres dłuższy niż 1 (jeden) rok będą traktowane jako niezobowiązujące i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
    
  23. Okres udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego może ulec skróceniu, bez prawa do zgłaszania wobec Usługodawcy lub Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu zwrotu wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy:
   • Wydawca zawiesił lub zakończył działalność Portalu;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza przepisy prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy stosownie do treści pkt 5.24;
   • Reklamodawca działa świadomie na niekorzyść Wydawcy np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • jest to następstwem działania siły wyższej.
     
  24. Usługodawca na wniosek Reklamodawcy może zwrócić się do Wydawcy z prośbą o wcześniejsze usunięcie Artykułu płatnego. W razie zgłoszenia takiej prośby Usługodawca, przy zachowaniu należytej, profesjonalnej staranności, zobowiązany jest podjąć starania, aby Wydawca usunął Artykuł płatny w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania takiej informacji. Jeżeli usunięcie Artykułu płatnego nastąpi w tym trybie, wówczas Reklamodawca nie jest uprawniony do domagania się zwrotu jakiejkolwiek części wynagrodzenia.
    
  25. Wydawca ma prawo do zmiany adresu URL udostępnionej powierzchni Portalu z Artykułem płatnym w trakcie okresu publikacji, o którym mowa w pkt 5.22. W przypadku zmiany adresu lub domeny musi to nastąpić z zachowaniem przekierowania 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego.
    
  26. W przypadku, kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego (od Google) dotyczącego portalu na którym miała miejsce publikacja, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie publikacji.
    
  27. W przypadku, w którym w myśl Regulaminu zachodzi podstawa do zwrotu wynagrodzenia na rzecz Reklamodawcy (w całości lub w części), a Usługodawca nie uzyska adekwatnego zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Wydawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy do zwrotu (w całości lub w części- adekwatnie do sytuacji), Usługodawca wstrzymuje się ze zwrotem wynagrodzenia w tej części na rzecz Reklamodawcy, a Reklamodawca ma prawo roszczenia zwrotu kosztów udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji artykułu, ale tylko bezpośrednio od Wydawcy w tej części, która stanowiła wynagrodzenie Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wykonania tego prawa przez Reklamodawcę, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy.
    
  28. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępniania powierzchni Portalu i Artykułów płatnych, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem Serwisu. Nie dotyczy to przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin, w tym na podstawie pkt. 5.27.
    
  29. W sytuacjach szczególnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Serwisie lub umowie dotyczącej udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub były realizowane na wniosek Reklamodawcy.
    
 6. Eksperckie artykuły gościnne
  1. Obowiązki Wydawcy związane z udostępnieniem powierzchni Portali w celu publikacji eksperckich artykułów gościnnych (dalej jako: „eksperckie artykuły gościnne” lub „eksperckie artykuły”), określa REGULAMIN WYDAWCY.
    
  2. Eksperckie artykuły gościnne to dostarczane przez Reklamodawcę unikalne teksty (wraz z załącznikami), tj. dotychczas niepublikowane w sieci Internet , cechujące się fachowością, których przekaz nie ma bezpośredniego charakteru reklamowego. Dodatkowo ekspercki artykuł, który został objęty choć jedną umową zawartą z dowolnym Wydawcą, o której mowa w pkt 6.13, nie może być udostępniany przez Reklamodawcę do publikacji innym Wydawcom.
    
  3. Przekazując ekspercki artykuł Reklamodawca potwierdza, że jest to treść unikalna. Tego typu oznaczenia muszą być jednoznaczne i będą widoczne w Serwisie zarówno dla Usługodawcy, jak i potencjalnych Wydawców. W przypadku, gdy Reklamodawca zamierza zlecić przygotowanie Artykułu eksperckiego, wówczas zasady pośredniczenia przez Usługodawcę przy tej Usłudze określa pkt 9 Regulaminu.
    
  4. Usługodawca ma prawo weryfikacji zapewnienia Reklamodawcy w zakresie eksperckiego charakteru artykułu. W przypadku gdy Usługodawca nie zgadza się z taką kwalifikacją może on uznać, iż jest to Artykuł płatny, do którego w pełni stosują się postanowienia pkt. 5 Regulaminu, lub tez odmówić w ogóle przyjęcia tego materiału do Serwisu, w szczególności gdy Reklamodawca nie zgadza się z reklasyfikacją tego materiału.
    
  5. W przypadku gdy Reklamodawca przekazuje Usługodawcy ekspercki artykuł, Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić, czy taki artykuł płatny jest unikatowy. Weryfikacja ta może być dokonana w szczególności w oparciu o narzędzie CopyScape. W przypadku, gdy ekspercki artykuł nie cechuje się unikalnością Usługodawca może nie dopuścić do przekazania tego artykułu Wydawcy.
    
  6. Reklamodawca zapewnia, że: (a) ekspercki artykuł lub umieszczone w nim linki będą zgodne z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i że: (b) wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  7. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone eksperckie artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez eksperckie artykuły.
    
  8. Linkowanie w eksperckim artykule gościnnym, spełniające wymogi, o których mowa w pkt 6.6, może znajdować się tylko w stopce autorskiej, której treść nie może nosić znamion reklamy, a ma być jedynie informacją o tym, kto dostarcza treści. Link musi być zgodny z prawem, w szczególności nie powodować naruszenia praw autorskich twórcy/innego uprawnionego do treści, do której link odsyła, może występować jedynie w formie adresu url lub nazwy firmy i nie może linkować dodatkowo słów kluczowych. Dopuszczalne jest dodatkowe linkowanie z atrybutem nofollow do informacji instytucji publicznych (jak pisma urzędowe i akty prawne) i publikacji o charakterze naukowym (słowniki, opracowania naukowe). Artykuły Reklamodawcy, nawet o charakterze eksperckim, nie są uznawane za publikacje naukowe.
    
  9. Serwis udostępnia Wydawcom bazę eksperckich artykułów gościnnych. Wydawca ma wgląd do części treści artykułu przed publikacją. Reklamodawca wyraża zgodę na zapoznanie się Wydawcy z treścią artykułu przed publikacją.
    
  10. Reklamodawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami podawanymi przez Wydawców, które odnoszą się do zasad publikacji artykułów, a które są widoczne na stronach Serwisu.
    
  11. Jeżeli w związku z udostępnieniem powierzchni Portalu i publikacją eksperckiego artykułu gościnnego Reklamodawca chce narzucić Wydawcom swoje wymagania winien je, pod rygorem bezskuteczności, umieścić w Serwisie przy w/w artykule. Wymagania te mogą dotyczyć:
   • popularności, tematyki, parametrów technicznych strony/stron Wydawcy, który może opublikować artykuł;
   • wykluczenia stron wskazanych przez Reklamodawcę, w tym ze względu na ich treść, opinie o stronie lub nieakceptowanie warunków publikacji oferowanych przez takiego Wydawcę;
   • innych warunków publikacji;
   • kosztów pobrania artykułu w wysokości opłaty manipulacyjnej należnej Usługodawcy, o której mowa w pkt 6.12. Koszty te mogą wynosić „0 zł” jeżeli poniósł je Reklamodawca. W przypadku występowania kosztu, Wydawca przed pobraniem artykułu opłaca wskazaną kwotę stosownie do postanowień Regulaminu Wydawcy.
     
  12. W przypadku gdy artykuł spełnia wymogi stawiane eksperckiemu artykułowi gościnnemu (pkt 6.2 Regulaminu), wówczas z tytułu udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji artykułu eksperckiego Reklamodawca nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w związku z taką publikacją, poza zapłatą opłaty manipulacyjnej na rzecz Usługodawcy, chyba że opłata ta, stosownie do pkt 6.11 lit d), ma obciążać Wydawcę, który publikuje ten artykuł. Wartość opłaty manipulacyjnej, o ile w Serwisie nie zaznaczono inaczej, wynosi 12,20 zł netto.
    
  13. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu następuje w chwili pobrania przez Wydawcę ze stron Serwisu tego artykułu w celu jego publikacji. W ramach tej umowy Wydawca jest uprawniony do publikacji eksperckiego artykułu w ramach jednej strony Wydawcy, ewentualnie strony, o której mowa w pkt 6.24. Pobranie nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych na innych polach niż wskazane powyżej oraz takich, które będą konieczne do realizacji umowy o publikację.
    
  14. Stosownie do postanowień tego Regulaminu i REGULAMINU WYDAWCY Wydawca decydując się na pobranie i publikację eksperckiego artykułu gościnnego (otrzymuje wtedy jego pełną treść i załączniki) zobowiązany jest do jego publikacji na udostępnionej powierzchni Portalu w zasadniczo niezmienionej treści (dopuszczalne są jedynie drobne zmiany, jeżeli nie zmieniają one merytorycznego komunikatu takiego artykułu) w terminie 3 dni roboczych od momentu jego pobrania, na warunkach określonych w wymaganiach umieszczonych przez Reklamodawcę przy artykule (pkt 6.11), wynikających z Regulaminu oraz REGULAMINU WYDAWCY.
    
  15. W związku z udostępnieniem powierzchni Portalu i publikacją eksperckiego artykułu gościnnego Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Wydawcy, aby ten oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do udostępnienia powierzchni Portalu i wykonania ustalonej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego udostępnionej powierzchni Portalu z eksperckim artykułem. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie, drogą mailową, Reklamodawcy o udostępnieniu powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu.
    
  16. Po publikacji eksperckiego artykułu gościnnego i oznaczeniu tego faktu w Serwisie Reklamodawca weryfikuje poprawność publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja ta polega na sprawdzeniu zgodności publikacji z zawartą w tym
   względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia faktu publikacji przez Wydawcę.
    
  17. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od jego publikacji uznaje się, że artykuł został opublikowany prawidłowo. Jakiekolwiek późniejsze zmiany do publikacji wniesione przez Reklamodawcę mogą być traktowane jako forma zmiany umowy o publikacje eksperckiego artykułu, która się odbywa w trybie pkt 7 Regulaminu (MODYFIKACJA OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW), co w szczególności oznacza, że może być to związane z dodatkowymi kosztami Reklamodawcy.
    
  18. W przypadku braku udostępnienia powierzchni Portalu, publikacji eksperckiego artykułu przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub w przypadku zwłoki w udostępnieniu powierzchni Portalu i publikacji, co zostało notyfikowane w trybie z pkt 6.16 Regulaminu i z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 6.17, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wydawca poprawia treść publikacji stosownie do wytycznych w zakresie czasu wprowadzenia zmian i ich zakresu,
   • Reklamodawca odstępuje od umowy. W takim przypadku Reklamodawca l otrzymuje tylko i wyłącznie zwrot poniesionych kosztów opłaty manipulacyjnej.
  19. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 6.18, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wykonania tego prawa przez Reklamodawcę, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać kwoty 300 zł.
    
  20. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania publikacji eksperckiego artykułu przynajmniej przez okres jednego roku, chyba zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w pkt 6.21. Postanowienie pkt 6.19 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że utrzymywanie publikacji przez okres dłuższy niż ustalony nie jest uważane za naruszenie umowy.
    
  21. Okres udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu może ulec skrócenie bez prawa do zgłaszania wobec Usługodawcy lub Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w przypadku gdy:
   • Wydawca zawiesił lub zakończył działalność Portalu;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza przepisy prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy stosownie do treści pkt 6.23;
   • Reklamodawca działa świadomie na niekorzyść Wydawcy np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • jest to następstwem działania siły wyższej.
     
  22. Jeżeli artykuł ekspercki został pobrany przez danego Wydawcę, który nie został wykluczony na zasadach opisanych w pkt 6.11 lit. b) Regulaminu i spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt 6.11, wówczas Reklamodawca przed upływem okresu wskazanego w pkt 6.20 nie może żądać wycofania publikacji, w tym ze względu na ocenę Wydawcy lub jego Portalu.
    
  23. Usługodawca na wniosek Reklamodawcy może zwrócić się z prośbą do Wydawcy o usunięcie eksperckiego artykułu. W razie zgłoszenia takiej prośby Usługodawca, przy zachowaniu należytej, profesjonalnej staranności, zobowiązany jest podjąć starania, aby Wydawca usunął ekspercki artykuł w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania takiej informacji. Jeżeli usunięcie eksperckiego artykułu nastąpi w tym trybie (do czego Wydawca jest uprawniony a nie zobowiązany), wówczas Reklamodawca nie jest uprawniony do domagania się zwrotu całości lub części uiszczonej przez siebie opłaty manipulacyjnej.
    
  24. Wydawca ma prawo zmienić adres URL udostępnionej powierzchni Portalu z publikowanym artykułem, musi się jednak wtedy posłużyć przekierowaniem 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji eksperckiego artykułu.
    
  25. W przypadku kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego (od Google) dotyczącego portalu na którym miała miejsce publikacja, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie publikacji.
    
  26. Wydawca ma możliwość ogłaszania zapotrzebowania na eksperckie artykuły gościnne. Taka informacja zostaje rozpowszechniona przez Serwis wśród Reklamodawców. W przypadku przygotowania przez Reklamodawcę artykuł zgodnego z zapotrzebowaniem, Wydawca jest o tym informowany. Wydawca podejmuje ostateczną decyzję czy publikuje udostępniony przez Reklamodawcę artykuł, co oznacza, że może także odmówić publikacji bez podawania przyczyn.
    
  27. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępniania powierzchni Portali oraz eksperckich artykułów, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem Serwisu. Nie dotyczy to przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
 7. Modyfikacja opublikowanych artykułów
  1. Reklamodawca poprzez Serwis ma możliwość zlecania zmian do opublikowanych przez Serwis artykułów, tj. Artykułów płatnych i eksperckich artykułów gościnnych.
    
  2. Zmiany do opublikowanych artykułów wprowadzane są przez Wydawców, ale z uwzględnieniem ustaleń poczynionych z Reklamodawcą.
    
  3. Komunikacja dotycząca zmian w opublikowanych artykułach odbywa się wyłącznie poprzez Serwis. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się bezpośredniego z Wydawcą w sprawie artykułów opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.
    
  4. Usługa zmiany treści w opublikowanych artykułach (płatnych i eksperckich) jest płatna, koszt tej usługi jest uzależniony od zakresu zmian i kosztu podanego przez Wydawcę. W ramach odpowiednich do tej Usługi zapisów Serwisu podane kwoty mają charakter jedynie orientacyjny, odnoszą się do typowych, prostych czynności, zatem wiążące ustalenie kwoty wynagrodzenia na tym etapie nie jest możliwe ze względu na różnorodność zmian, które mogą być wprowadzane. Z tego też względu zapisy Serwisu w tej części nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zawarcie umowy dotyczącej wprowadzenia zmian, w tym ustalenie wynagrodzenia, następuje, z uwzględnieniem pkt 7.5, w trybie art. 72 § 1 k.c.
    
  5. Stosownie do treści pkt 7.4, w ramach ustalania wynagrodzenia, w pierwszej kolejności punktem odniesienia jest wielkość wynagrodzenia wskazana w Serwisie. Serwis w ramach swoich funkcjonalności może jednak zmieniać koszt wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu w zależności od rodzaju zaproponowanych przez Reklamodawcę zmian i oczekiwań Wydawcy.
   Reklamodawca, w ramach funkcjonalności Serwisu, w terminie 2 dni roboczych od określenia nowej ceny ma obowiązek zatwierdzić lub odrzucić ofertę. Brak zatwierdzenia ceny w tym terminie oznacza odrzucenie oferty i niedojście do skutku umowy.
    
  6. Na każdym etapie negocjacji Wydawca może odmówić wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu. W takim przypadku Reklamodawca może skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt 5.24 (wobec Artykułów płatnych) i pkt 6.23 (wobec eksperckich artykułów).
    
  7. Zakres wprowadzanych zmian do artykułu nie może dotyczyć jego tematu, ani zmian większych niż 50% objętości jego treści (liczonych w znakach). Zmiany, które nie spełniają tych wymagań oznaczają ofertę Reklamodawcy w zakresie nowego Artykułu płatnego albo nowego eksperckiego artykułu gościnnego.
    
  8. W razie wejścia w życie umowy, Wydawca zobowiązany jest wobec Reklamodawcy do publikacji zmian w treści artykułu w ciągu 3 dni roboczych.
    
  9. W związku z publikacją artykułu Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Wydawcy, aby ten w ciągu 24 godzin od zmian w publikacji zmian oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do takiej zmiany w publikacji. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie - drogą mailową - Reklamodawcy o publikacji zmiany.
    
  10. Po naniesieniu zmian do artykułu i oznaczeniu tego faktu w Serwisie Reklamodawca weryfikuje poprawność wprowadzenia zmian publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności zmiany z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia faktu naniesienia zmian przez Wydawcę.
    
  11. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę zmian do publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od jego publikacji uznaje się, że zmiany artykułu zostały opublikowane prawidłowo. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wniesione przez Reklamodawcę oznaczają konieczność przeprowadzenia nowej procedury modyfikacji w trybie pkt 7.
    
  12. Wprowadzenie zmian do opublikowanego artykułu nie rodzi zobowiązania Wydawcy do jego utrzymania w serwisie przez okres dłuższy niż to pierwotnie ustalono, chyba że w danym przypadku ustalono inaczej. Aby taka zmiana okresu publikacji była możliwa propozycja Reklamodawcy w tym względzie powinna się znaleźć się w wytycznych do zmian do artykułu przygotowanych przez Reklamodawcę i będzie to elementem negocjacji prowadzonych w trybie pkt 7.4 Regulaminu.
    
  13. W sprawach nieunormowanych niniejszym punktem stosuje się odpowiednio, i adekwatnie do okoliczności, postanowienia pkt 5 i 6, o ile nie są one sprzeczne z pkt 7.
    
 8. Statystyki generowane przez Wydawców
  1. Wybrani Wydawcy i ich Portale pozwalają na generowanie statystyk za pomocą kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dostęp do tych statystyk jest bezpłatny.
    
  2. Reklamodawcy przy wykorzystaniu Serwisu mogą także zamawiać statystyki dotyczące popularności opublikowanych artykułów generowane przez samych Wydawców, tj. bez udziału kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dalsze postanowienia pkt 8 stosuje się wobec statystyk, o których mowa w niniejszym pkt 8.2.
    
  3. Wybrani Wydawcy mogą zaznaczyć, że nie udostępniają statystyk w ogóle. Wtedy Reklamodawcy nie mają możliwości zamawiania u nich statystyk (nawet za odpłatnością). W takim przypadku postanowienia Regulaminu odnoszące się do statystyk nie mają zastosowania wobec takich Wydawców.
    
  4. Informacja o Wydawcy, który aktualnie udostępnia statystyki, zakres statystyki, znajduje się wśród informacji, o których mowa w pkt 2.11 Regulaminu. Dostęp do statystyk nie jest zależny od Usługodawcy, zatem Usługodawca nie może gwarantować stałości tego dostępu, wobec czego utrata takiego dostępu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
    
  5. Statystyki powinny zawierać przynajmniej informacje o liczbie odsłon artykułu lub liczbie unikalnych użytkowników, którzy weszli na podstronę z artykułem.
    
  6. Zawarcie umowy w zakresie statystyk, które Wydawca udostępnia na podstawie pkt 8.2., następuje z chwilą złożenia przez Reklamodawcę zamówienia, którego dopuszczalność, zakres i odpłatność określają postanowienia tego punktu Regulaminu.
    
  7. Stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCÓW, jeżeli Wydawca zaznaczy, że nie może umieszczać kodów śledzenia Usługodawcy, o których mowa w pkt 8.1, lub przy danym artykule zamieści je błędnie, wówczas Reklamodawca może zamówić u Wydawcy jednokrotną bezpłatną dostępność do statystyki (raz dla danego artykułu), o ile statystyki są w ogóle dostępne u Wydawcy (pkt 8.3).
    
  8. Postanowienie pkt 8.7. nie stosuje się, jeżeli stosownie do oświadczenia Wydawcy Reklamodawca mógł umieścić w artykule kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę (pkt 8.1), ale Reklamodawca nie skorzystał z tej możliwości. W takim przypadku Reklamodawca każdorazowo składając zamówienie musi opłacić wynagrodzenie za statystyki pozyskiwane od Wydawcy, o ile Wydawca udostępnia statystyki (pkt 8.3).
    
  9. Dostęp do statystyk jednego artykułu generowanych przez Wydawców, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, jest płatny i rozliczany według aktualnych stawek wskazanych w odpowiedniej do tej Usługi części Serwisu. Stawki te mogą ulegać czasowym zmianom stosownie do zasad opisanych w pkt 4 Regulaminu.
    
  10. Stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCY i z zastrzeżeniem pkt 8.3, Wydawca powinien udostępnić Reklamodawcy statystyki do 2 dni roboczych od momentu zamówienia ich przez Reklamodawcę, o ile zamówienie zostało złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
    
  11. Udostępnienie pliku ze statystykami przez Wydawcę jest realizowane poprzez Serwis (odpowiedni przycisk jest dostępny na liście artykułów opublikowanych). Reklamodawca dostaje je także mailem.
    
  12. Stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCY, statystyki udostępniane przez Wydawców powinny być dostarczane terminowo, w formie pliku PDF lub graficznego (JPG), powinny być rzetelne, dotyczyć wskazanego artykułu i jeżeli to możliwe uwzględniać specjalne prośby Reklamodawców. W przypadku naruszenia tego postanowienia Wydawca odpowiada wprost przed Reklamodawcą.
    
  13. Wydawca nie ma obowiązku spełniać specjalnych próśb Reklamodawców, tj. innych niż wynikające wprost z postanowień Regulaminu.
    
  14. Reklamodawcy zobowiązują się nie kontaktować bezpośrednio (poza Serwisem) z Wydawcami w sprawach dotyczących statystyk.
    
 9. Opracowanie artykułów i infografik
  1. W ramach Usługi polegającej na publikacji artykułów (płatnych lub eksperckich) Reklamodawca może przekazać artykuły, którymi dysponuje, lub zamówić ich przygotowanie za pośrednictwem Usługodawcy, który następnie spowoduje ich publikację stosownie do zasad opisanych w pkt 5
   lub 6 Regulaminu. Reklamodawca może także zamówić za pośrednictwem Usługodawcy przygotowanie artykułu lub infografiki dla innych celów niż publikacja.
    
  2. W przypadku zamówienia opracowania artykułu lub infografiki (dalej „Treści”) przez Reklamodawcę:
   • Reklamodawca określa rodzaj zamawianych Treści oraz podaje ewentualne dodatkowe informacje i uwagi.
   • Reklamodawca ponosi koszt wynagrodzenie za przygotowanie Treści zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie w ramach tej Usługi.
  3. Reklamodawca może zamówić opracowanie Treści będących artykułami w ramach jednego z pakietów opisanych w Serwisie. Termin realizacji takiej Usługi, zależny od zamawianego pakietu, określa Serwis.
    
  4. Reklamodawca może także zamówić opracowanie Treści będących infografikami na podstawie dostarczonych przez siebie danych lub też zamówić opracowanie danych oraz infografiki, która dotyczy tych danych, w ramach jednego z pakietów opisanych w Serwisie. Termin realizacji takiej Usługi, zależny od zamawianego pakietu, określa Serwis.
    
  5. Reklamodawca zapewnia, że dane oraz inne elementy przekazane w ramach zamówienia będą zgodne z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec nich będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone przez Reklamodawcę dane lub inne elementy nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania do nich praw.
  7. Po złożeniu zamówienia przez Reklamodawcę Usługodawca składa zamówienie u Dziennikarza nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.
    
  8. Cenę Usługi polegającej na przygotowaniu Treści określa odpowiednia do tej Usługi sekcja Serwisu. Serwis może dodatkowo określać dodatkowe świadczenia dostarczane przez Usługodawcę bez pobierania odrębnego wynagrodzenia, które okresowo mogą być wiązane z danym zamówieniem, co w szczególności odnosi się do takich elementów jak zdjęcia stockowe.
    
  9. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków przygotowania Treści, które są przewidziane przez Regulamin, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia.
    
  10. Umowa w zakresie przygotowania Treści będzie uważana za zawartą w chwili uzyskania akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Dziennikarza, o czym Reklamodawca jest zawiadamiany poprzez funkcjonalności Serwisu. Dziennikarz nie ma obowiązku akceptacji zamówienia.
    
  11. Dziennikarz przygotowuje Treści w terminie określonym w Serwisie (pkt 9.3, 9.4) . W przypadku trudnej tematyki lub dużej liczby zleceń termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu, o czym Serwis powiadamia bezzwłocznie Reklamodawcę wskazując jednocześnie termin wydłużenia, który nie może być jednak dłuższy niż kolejne 3 dni robocze.
    
  12. Po przygotowaniu Treści Serwis udostępnia je Reklamodawcy i ten ma prawo wnieść do nich uwagi lub je zaakceptować. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę Treści w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania uznaje się, że Treści zostały przygotowane zgodnie z zamówieniem. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wnioskowane przez Reklamodawcę mogą być traktowane jako forma zmiany umowy o przygotowanie Treści i wymagają akceptacji, co w szczególności oznacza, że może być to związane z dodatkowymi kosztami Reklamodawcy.
    
  13. W przypadku przygotowania Treści w sposób niezgodny z umową lub nie w terminie, co zostało notyfikowane w trybie z pkt 9.12 Regulaminu, i z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w zdaniu ostatnim pkt 9.12, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Dziennikarz poprawia Treść – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin, ale nie krótszy niż 2 dni robocze, i zakres wprowadzenia zmian. Jeżeli Dziennikarz odmówi uwzględnienia poprawek, do czego ma prawo, wówczas zastosowanie będzie miało prawo odstąpienia, o którym mowa pod lit. b) poniżej;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
  14. Reklamodawca nie ma prawa narzucać wytycznych dotyczących długości oraz rodzaju treści ponad te, które zostały standardowo określone przy danym rodzaju Treści w ofercie Serwisu w momencie zlecenia. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy reklamacji, o której mowa w pkt 9.13.
    
  15. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 9.13, roszczenia z tego tytułu nie mogą przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego za przygotowanie Treści.
    
  16. W sytuacjach szczególnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Serwisie lub umowie dotyczącej przygotowania Treści, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub były realizowane na wniosek Reklamodawcy.
    
  17. W momencie zaakceptowania Treści, w ramach wynagrodzenia pobieranego za przygotowanie Treści, Usługodawca udziela Reklamodawcy licencji nieograniczonej w czasie i terytorium na Treści w zakresie następujących pól eksploatacji:
   • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym nagranie i utrwalenie w formie książki elektronicznej (e-book) oraz książki mówionej (audiobook), w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
   • wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, kioskową, wysyłkową, sieci handlowe, kluby książki, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, inserty z prasą, za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
   • użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
   • wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   • nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
   • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
   • korzystanie we wszelkich formach reklamy;
  18. Z chwilą udzielenia licencji Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań Treści i na ich rozporządzanie w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w pkt 9.17.
    
  19. Usługodawca oświadcza nadto, że uzyskał zapewnienie twórcy Treści, iż z chwilą przeniesienia praw autorskich twórca nie będzie wykonywał swych praw osobistych, w szczególności twórca zezwolił na korzystanie z Treści bez wskazywania autorstwa.
    
  20. W przypadku naruszenia autorskich praw udzielonych Reklamodawcy Usługodawca będzie odpowiadał do maksymalnej kwoty równej wynagrodzeniu pobranemu z tytułu przygotowania Treści.
    
 10. Usługa promocji artykułów poprzez sieć ContentStream
  1. Usługodawca poprzez Serwis umożliwia promocję artykułów, której celem jest skierowanie użytkowników Internetu do wskazanego przez Reklamodawcę artykułu. Promocja jest realizowana przy pomocy narzędzia ContentStream, do którego prawa posiada Netsprint sp. z o.o., na zasadach opisanych w REGULAMINIE CONTENTSTREAM publikowanym na stronach internetowych Netsprint sp. z o.o.. Narzędzie ContentStream wyświetla reklamę promowanego artykułu w najbardziej popularnych polskich serwisach internetowych. Rozliczenie reklamy następuje w oparciu o liczbę kliknięć w reklamę, stosownie do zapisów Serwisu odnoszących się do tej Usługi.
    
  2. Usługa jest realizowana na zasadach opisanych w Regulaminie oraz REGULAMINIE CONTENTSTREAM, z tym zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności decydujące znaczenie mają zapisy Regulaminu (przy czym cenę Usługi samodzielnie określają odpowiednie postanowienia Serwisu).
    
  3. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej liczby kliknięć w link do artykułu zgodnie z pakietem opisanym w Serwisie, który został wybrany przez Reklamodawcę.
    
  4. Tytuł i grafika promująca artykuł ustalana jest przez Reklamodawcę. Usługodawca oraz NetSprint sp. z o.o. (jako właściciel narzędzia ContentStream) zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu lub grafiki promującej artykuł.
    
  5. Reklamodawca zapewnia, że promowany artykuł będzie zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone promowane artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  7. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków promowania artykułów, o których mowa w pkt 10.2., stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia zgodnego z zapisami Serwisu.
    
  8. Zamówienie Reklamodawcy wymaga wypełnienia formularza znajdującego się w Serwisie, w części dotyczącej tej Usługi. W szczególności Reklamodawca winien dokonać wyboru pakietu wskazanego w Serwisie, wskazać promowany artykuł oraz określić grupę docelową.
    
  9. Zawarcie umowy w zakresie Usługi następuje w momencie zatwierdzenia jej przez Usługodawcę oraz NetSprint sp. z o.o. (właściciel ContentStream), o czym Usługodawca zawiadamia Reklamodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zawiadomienia w tym terminie może oznaczać odmowę realizacji Usługi, do czego Usługodawca ma prawo bez podawania powodu.
    
  10. Czas trwania promocji zależy od tematyki artykułu i liczby zamówionych kliknięć i wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Czas ten jest przypisany do każdego z pakietów opisanych w Serwisie.
    
  11. Reklamodawca ma możliwość śledzenia postępów w prowadzonej kampanii za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, co oznacza, że Reklamodawca widzi na bieżąco liczbę już zrealizowanych kliknięć w link do artykułu i liczbę odsłon reklam prowadzących do artykułu.
    
  12. W przypadku przerwania kampanii przez Reklamodawcę, zostaje On obciążony wartością już zrealizowanych odsłon oraz opłatą w wysokości 25% niezrealizowanych kliknięć objętych pakietem, który spośród pozycji Serwisu został wybrany dla danej kampanii.
    
  13. Rozliczenie kampanii następuje w oparciu o statystki dostarczane przez sieć ContentStream.
    
  14. Wydawca lub Reklamodawca ma prawo do mierzenia liczby odsłon artykułu własnymi narzędziami lub kodami śledzenia jednak nie są one podstawą do rozliczenia kampanii.
    
  15. W przypadku kiedy Usługodawca wraz NetSprint sp. z o.o. nie są w stanie zrealizować kampanii w terminie o którym mowa w pkt. 10.10, Reklamodawca ma prawo do przerwania kampanii i nie pobierana jest wtedy opłata o której mowa w punkcie 10.12.
    
 11. Usługa promocji za pośrednictwem modułu Influencer Marketing
  1. Usługodawca poprzez Serwis umożliwia współpracę promocyjną z Influencerami, której warunki, na zasadach opisanych przez Regulamin, uzgadniają wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy (funkcji Serwisu) bezpośrednio Reklamodawca i Influencer.
    
  2. „Kampanią influencer marketingową” w rozumieniu Regulaminu jest udostępnienie powierzchnii Profili Influencera w celu realizacji i prezentacji wykonania działań zleconych przez Reklamodawcę Influencerowi za pośrednictwem modułu Influencer Marketing jako jednej z funkcjonalności Serwisu.
    
  3. Publikacje, opublikowane na udostępnionej przez Influencera powierzchnii Profili, które będą wynikiem Kampanii influencer marketingowych, mogą zawierać informacje, grafiki, oraz aktywne linki lub innego rodzaju odwołania do strony lub produktu Reklamodawcy.
    
  4. W ramach Serwisu Influencer określa:
   • opis swojego kanału reklamowego i informacje o swoim Profilu;
   • wymagania dotyczące przeprowadzania Kampanii influencer marketingowej. Dodatkowo, w ramach funkcjonalności Serwisu, Reklamodawca może sprawdzić poglądową kwotę wynagrodzenia netto konieczną do zapłaty za prawidłowe zrealizowanie Kampanii influencer marketingowej. Cena ta lub przedział cenowy ma charakter jedynie orientacyjny, wskazuje na przybliżone wynagrodzenie odnoszące się do realizacji standardowego projektu, nie może być zatem rozumiana jako oferta. Cena, która jest uznana za wiążącą jest ustalana w
    ramach wymiany informacji następujących w obrębie Serwisu, w szczególności po akceptacji Briefu.
     
  5. W celu zawarcia umowy Reklamodawca składa zapytanie ofertowe (dalej „Brief”) Influencerowi za pomocą formularza dostępnego w Serwisie lub poprzez kontakt bezpośredni z Usługodawcą. Treść Briefu oraz ustalenia z Reklamodawcą związane z realizacją kampanii mają charakter poufny.
    
  6. Brief powinien obejmować istotne elementy Kampanii influencer marketingowych, w tym zakres i sposób udostępnienia powierzchnii Profilu oraz akcesoryjne do tego czynności (w zależności od przypadku):
   • oczekiwane od Influencera aktywności wraz z ich opisem,
   • oczekiwany termin wykonania Usługi,
   • szczegółowe zasady dotyczące dostarczenia towarów, które mają być reklamowane,
   • zakres praw autorskich, które chce nabyć Reklamodawca oraz proponowana podstawę prawną nabycia (umowa rzeczowa, licencja).
  7. W ramach Briefu Reklamodawca może wskazać Influencera, którego chciałby pozyskać dla potrzeb realizacji Kampanii influencer marketingowych. Zamiast takiego wskazania Reklamodawca może się zwrócić do Usługodawcy, aby ten przygotował zestawienie Influencerów najbardziej odpowiednich pod kątem wymogów Briefu.
    
  8. W przypadku gdy Reklamodawca dokonuje wskazania Influencera oznacza to, iż akceptuje warunki, które ten prezentuje w ramach Serwisu (pkt 11.4), jak też warunki realizacji Kampanii influencer marketingowych określone w REGULAMINIE INFLUENCERA. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Reklamodawca poinformuje Usługodawcę o gotowości realizacji Kampanii influencer marketingowych z udziałem Influencera zaproponowanego przez Usługodawcę.
    
  9. Na skutek złożenia przez Reklamodawcę Briefu Influencer za pośrednictwem Serwisu może zaakceptować Brief, zaproponować własne warunki, bądź też odmówić współpracy. Influencer ma prawo odmowy złożenia oferty Reklamodawcy bez podawania przyczyny odmowy.
    
  10. Stosownie do REGULAMINU INFLUENCERA Influencer ma 2 dni robocze na przygotowanie odpowiedzi na Brief, który został mu przedstawiony za pośrednictwem Serwisu przez Reklamodawcę. W przypadku niedotrzymania przez Influencera wyznaczonego terminu, Reklamodawca może uznać, iż Influencer odmówił współpracy. W takim przypadku Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za odmowę złożenia oferty Reklamodawcy przez Influencera.
    
  11. Reklamodawca i Influencer ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalone warunki realizacji Kampanii influencer marketingowych, w tym w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, tak w przedmiocie treści, podejmowanych aktywności, dopuszczalności reklamy, jak też z tytułu posiadania praw do użytych w Kampanii influencer marketingowych treści i innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  12. Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, weryfikowania elementów Kampanii influencer marketingowych pod kątem zgodności z przepisami prawa.
    
  13. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, zamawia w imieniu Reklamodawców Kampanie influencer marketingową jeśli Reklamodawca zaakceptuję wiążącą ofertę złożoną przez Influencera. Zamówienie złożone przez Usługodawcę w tym trybie oznacza moment zawarcia Umowy i umożliwia pobranie przez Usługodawcę wynagrodzenia od Reklamodawcy. Po akceptacji wiążącej oferty kampania zmienia status na „Kampania w toku”.
    
  14. W przypadku, gdy Kampania influencer marketingowa uzyska status "Kampanii w toku" Reklamodawca i Influencer mogą dokonywać korekty poczynionych ustaleń, co wymaga pośrednictwa Serwisu oraz dochowania wymogów stawianych przez Regulamin, które są konieczne do zawarcia umowy w zakresie Kampanii influencer marketingowych, w tym w zakresie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia.
    
  15. Jeśli Reklamodawca opóźnia się z dokonaniem czynności, które zostały ustalone w umowie, w tym w szczególności opóźnia się z przesyłkę materiałów koniecznych do realizacji Kampanii influencer marketingowych, Usługodawca w imieniu Influencera ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na realizację opóźnionych czynności.
    
  16. Influencer oraz Reklamodawca mają zakaz bezpośredniego kontaktu poza Serwisem jeśli za jego pośrednictwem został wcześniej wysłany Brief do Influencera w sprawie kampanii, która została w nim opisana. Podanie numeru telefonu lub innych danych kontaktowych przez Influencera jest możliwe tylko w przypadku wysyłki produktu i jest informacją przeznaczoną dla kuriera.
    
  17. Podawanie ceny oraz danych kontaktowych w module służącym do komunikacji z Influencerem jest zakazane. Taka wymiana informacji wymaga udziału Usługodawcy.
    
  18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji oraz usuwania wiadomości w module komunikacji pomiędzy Influencerem, a Reklamodawcą jeśli jakakolwiek ze stron łamie Regulamin Serwisu lub prawo.
    
  19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia się w komunikację między Influencerem, a Reklamodawcą w celu usprawnia działań związanych z realizacją kampanii oraz procesem komunikacji przed akceptacją wiążącej oferty przez Reklamodawcę.
    
  20. Ewentualne zastrzeżenia, inne uwagi Reklamodawcy dotyczące sposobu udostępnienia powierzchnii Profilu, oraz prezentowanych na udostępnionej powierzchnii Profilu działań zrealizowanych przez Influencerów za pośrednictwem Serwisu, nie mogą dotyczyć personalnych cech Influencera, opinii Influencera, które ten umieścił w ramach realizacji Kampanii influencer marketingowych, jak też ogólnie wizji artystycznej Profilu i zamieszczonych tam treści, chyba że takie elementy zostały zawarte w Briefie przesłanym do Influencera, co Influencer zaakceptował.
    
  21. W sytuacjach szczególnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Serwisie lub umowie dotyczącej realizacji Kampanii influencer marketingowych, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub te działania zostały zrealizowane na wniosek Reklamodawcy.
    
  22. W związku z każdorazowym udostępnieniem powierzchnii Profilu - dokonaniem w toku Kampanii  influencer marketingowych przez Influencera ustalonych czynności, Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Influencera, aby ten oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do udostępnienia powierzchnii Profilu i wykonania ustalonej czynności. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się zwykle fakt podania przez Influencera  linków do publikacji.  Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie, drogą mailową, Reklamodawcy o podjętej czynności.
    
  23. Po oznaczeniu przez Influencera w Serwisie dokonanej czynności Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia powierzchnii Profilu i poprawność wykonania natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja ta polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z zawartą w tym względzie umową, ale z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w pkt. 11.20. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia w Serwisie faktu wykonania czynności przez Influencera.
    
  24. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę poprawności wykonania w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia tego faktu przez Influencera uznaje się, że wykonanie nastąpiło prawidłowo.
    
  25. W przypadku braku udostepnienia powierzchnii Profilu, wykonania ustalonych czynności przez Influencera w sposób niezgodny z umową, co zostało notyfikowane w trybie z pkt 11.23 Regulaminu i z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 11.24 , Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Influencer udostępnia powierzchnię Profilu, zgodnie z umową;
   • Influencer poprawia dokonaną czynność, o ile ze względu na charakter czynności będzie to faktycznie możliwe – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
     
  26. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 11.25, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Influencera. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wykonania tego prawa przez Reklamodawcę, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego za daną Kampanię influencer marketingową.
    
  27. W przypadku, w którym w myśl Regulaminu zachodzi podstawa do zwrotu wynagrodzenia (w całości lub w części) na rzecz Reklamodawcy, a Usługodawca nie uzyska adekwatnego zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Influencerowi w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy do zwrotu, Usługodawca wstrzymuje się ze zwrotem wynagrodzenia w tej części na rzecz Reklamodawcy, a Reklamodawca ma prawo roszczenia zwrotu wynagrodzenia (w całości lub w części- adekwatnie do sytuacji), ale tylko bezpośrednio od Influencera w tej części, która stanowiła wynagrodzenie Influencera. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu wykonania tego prawa, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu.
    
  28. W przypadku, gdy w związku z realizacją kampanii influencer marketingowej, Reklamodawca spełni na rzecz Influencera jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, tj. przekaże mu towary, ich próbki lub inne podobne, wówczas rozliczenia publicznoprawne z tego tytułu (podatki i inne tego typu należności) realizują bezpośrednio Reklamodawca i Influencer, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.​​​​​​
    
 12. Dane osobowe, informacje handlowe​​​​
  1. Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
    
  2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t. jedn. Z dnia 28.06.2016r.).
    
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
    
  4. Każdy Użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres redakcja@whitepress.pl.
    
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia Usług objętych niniejszym regulaminem.
    
  6. W związku ze świadczeniem Usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Użytkownika innym podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie Usług, w tym Wydawcom, Dziennikarzom, Influencerom oraz spółce Netsprint sp. z o.o. jako uprawnionego do systemu ContentStream.
    
  7. Dodatkowo Usługodawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym w celach, o których mowa w pkt 12.9 Regulaminu.
    
  8. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu.
    
  9. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę oraz partnerów Usługodawcy, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy.
    
  10. W celu kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Reklamodawcę, Usługodawca uprawniony jest do dokonywania weryfikacji prawidłowości przetwarzania tych danych osobowych w każdym czasie. W związku z realizacją uprawnienia, o którym mowa powyżej, Usługodawca jest uprawniony do żądania podjęcia odpowiednich działań w sposób przez niego wskazany. Reklamodawca jest zobowiązany podjąć działania opisane w żądaniu w terminie w nim określonym, a w razie braku wskazania terminu w żądaniu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
    
  11. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług Reklamodawca przekaże Usługodawcy dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem, typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t. jedn. Z dnia 28.06.2016r.).
    
  12. Reklamodawca wyraża nadto zgodę na:
   • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Usługodawcę w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu,
   • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących.
  13. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
   ​​​​​​
 13. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca odpowiada wobec Reklamodawcy za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług w charakterze pośrednika, niezależnie od tego czy Usługodawca działa jako zastępca pośredni czy bezpośredni.
    
  2. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada wprost przed Reklamodawcą, odpowiedzialność za efekt poszczególnych Usług ponoszą Wydawca, Dziennikarz, Influencer. Jeżeli taki skutek wymagać będzie przeniesienia na Reklamodawcę jakichkolwiek roszczeń do Wydawcy, Dziennikarza lub Influencera, Usługodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego scedowania swych praw.
    
  3. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz, z poszanowaniem praw nabytych w ramach zawartych umów na Usługi, zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
    
  4. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych przez Serwis.
    
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”) .
    
  7. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Reklamodawcę jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty 3000 złotych.
    
  8. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w pkt 13.7, nie stosuje się w przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców.
    
  10. Usługodawca nie odpowiada za skuteczność Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Reklamodawcy.
    
  11. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu zamieści pewne wskazania, porady , opinie (Baza Wiedzy) to wówczas:
   • reklamodawca nie ma obowiązku stosować się do takich przekazów;
   • w przypadku zastosowania się przez Reklamodawcę do takich przekazów Reklamodawca czyni to na własna odpowiedzialność, zatem Usługodawca nie odpowiada za skutki takich zastosowań.
  12. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.
    
  13. W przypadku gdy realizacja danej umowy wymaga przekazania przez Reklamodawcę jakichkolwiek informacji, treści, innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.), Reklamodawca zapewnia, że w powyższym zakresie:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych żadnej osoby;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
  14. Reklamodawca zamawiając jakąkolwiek z Usług zobowiązany jest zapewnić, aby działania te nie naruszały prawa z innych powodów niż określone powyżej. W szczególności dotyczy to zapewnienia zgodności reklamy lub promocji z przepisami prawa, w tym w zakresie reklamy (publicznej i niepublicznej) takich produktów jak farmaceutyki, tytoń, alkohol jak też usług takich jak hazard.
    
  15. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Reklamodawcy lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Reklamodawcę zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Reklamodawca zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Reklamodawca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.
    
  16. Usługodawca nie jest autorem artykułów lub Treści, które są Usługą, wobec czego Usługodawca może zapewnić, że nabył do nich prawa na podstawie czynności prawnych przyjmując w dobrej wierze zgodność oświadczeń podmiotów, od których pozyskał prawa w tym zakresie, z rzeczywistym stanem rzeczy. W przypadku jednak gdy takie oświadczenia lub zapewnienia strony
   umowy zawartej z Usługodawcą nie będą zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, na skutek czego Reklamodawca nie nabędzie praw przewidzianych Regulaminem, wówczas Usługodawca, jako pośrednik przy dokonywaniu poszczególnych czynności przewidzianych Regulaminem, nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności, także za szkodę Reklamodawcy, o ile podejmie wszelkie czynności, na mocy których Reklamodawca przejmie ewentualne roszczenia Usługodawcy do osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.
    
  17. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
    
  18. Reklamodawca nie może działać na szkodę Wydawcy lub Influencera, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów (lub innych wpisów w social media), zamieszać pod artykułami nienaturalnych komentarzy, kierować do artykułów nienaturalnego ruchu. W przypadku stwierdzenia takich działań Reklamodawca upoważnia Usługodawcę, aby ten spowodował, że Wydawca lub Influencer usunął opublikowany artykuł lub wpis w social media, bez prawa domagania się przez Reklamodawcę jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu uiszczonego wynagrodzenia.
    
  19. Reklamodawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.
   ​​​​​​
 14. Reklamacje​​​​​​
  1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Reklamodawcę, Reklamodawca jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym w poniższych punktach.
    
  2. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: redakcja@whitepress.pl.
    
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po ich otrzymaniu, w kolejności daty otrzymania. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 15. Postanowienia końcowe​​​​​​
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    
  2. Wszelkie spory między Reklamodawcą i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
    
  3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Reklamodawca będzie informowany. Jeżeli Reklamodawca, który posiada w Serwisie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji tego konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub widomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: redakcja@whitepress.pl.
    
  4. Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, w tym regulaminami, do których umieszczono odwołania, jak tez Polityką Prywatności Usługodawcy.
    
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018