Regulamin dla Influencerów w platformie WhitePress

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.whitepress.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy).
    
  2. Usługi świadczone są przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, zwaną dalej Usługodawcą.
    
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
    
  4. Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wykonana w momencie uzyskania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności.
    
  5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentach, do których Regulamin odsyła.
    
  6. Dostępność wybranych przez Usługodawcę Usług i funkcji Serwisu jest odpłatna. Ich zakres oraz odpłatność określają postanowienia dokumentów znajdujących się w Serwisie, które odnoszą się do danej Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez zapisy Regulaminu odnoszące się do danej Usługi.
    
  7. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia.
    
  8. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie oferty, co może również nastąpić automatycznie z użyciem funkcji Serwisu, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę.
    
  9. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu.
    
  10. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
    
  11. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.
    
  12. Przez Influencera rozumie się zarejestrowanego Użytkownika systemu umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Influencerów, który publikuje udostępnione treści na swoich Profilach (blogu, kanałach social media, i innych).
    
  13. W przypadku, gdy Influencer jest konsumentem, wówczas umowa pomiędzy Usługodawcą a Influencerem jest zawierana na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie cen oraz w pozostałym zakresie, który zostanie uzgodniony indywidualnie z Influencerem – konsumentem.
    
  14. Influencer publikuje w Serwisie listę swoich własnych kanałów (profile social media, blogi, i inne) umożliwiających przekaz reklamowy, a w szczególności takich jak blog, video blog, kanały social media, gdzie podaje stosowne informacje o blogu i koncie, w tym o jego adresie, tematyce, popularności i inne ważne dane, którymi jest zainteresowany Reklamodawca („Profil”). Dodatkowo Influencer, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT lub nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), winien te okoliczności zaznaczyć przy opisie Profilu lub w ramach procesu rejestracji, o ile procedura rejestracji w Serwisie (pkt 2.2) będzie przewidywała taką opcję.
    
  15. Influencer musi posiadać pełne prawa do dysponowania i rozporządzania Profilami, oraz ich zawartością. Jeśli prawa te mają charakter względny, tj. opierają się na umowach o charakterze obligacyjnym (a nie rzeczowym), wówczas Influencer zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę i okazać stosowne upoważnienia od właściciela danego Profilu, co nie uchybia uprawnieniu właściciela do podjęcia bezpośredniej współpracy z Usługodawcą w charakterze Influencera, Wydawcy lub innego Użytkownika.
    
  16. W przypadku zamiaru dokonania zmiany właścicielskiej (na podstawie umowy sprzedaży lub innej) dotyczącej Profilu, którego powierzchnię stosownie do postanowień Regulaminu udostępniono Reklamodawcy przez opublikowanie danej treści, Influencer zobowiązany jest spowodować, aby nabywca zachował tę treść na Profilu przez uzgodniony uprzednio okres, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy, w tym związanej z roszczeniami Reklamodawcy skierowanymi wprost wobec Usługodawcy.
    
  17. Przez Reklamodawcę rozumie się zarejestrowanego Użytkownika systemu, któremu Influencer udostępnia powierzchnię Profili umożliwiająć przekaz reklamowy, publikując na Profilu ustalone z Reklamodawcą treści - informacje, grafiki, aktywne linki lub inne odwołania do strony lub produktu Reklamodawcy.
    
  18. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy inny dzień niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  19. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Serwisu innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, wiążące stają się postanowieniami Regulaminu.
    
 2. Rejestracja w Serwisie
  1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Systemu jest Użytkownik, który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu, elektronicznego formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgód w zakresie wskazanym przez Usługodawcę. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Influencera następuje zawarcie umowy Influencera z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Serwisu (jego dostępności).
    
  3. Na skutek rejestracji Influencerowi zostaje przypisane jego konto. Influencer może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Ostateczną decyzję o rejestracji podejmuje Usługodawca, który może jej odmówić, gdy Influencer lub jego Profil nie spełniają wymagań określonych przez Usługodawcę.
    
  4. Influencer przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że to Usługodawca samodzielnie decyduje, czy Profil Influencera spełnia wymagania, i w tym zakresie kieruje się dobrze pojętym interesem Reklamodawców jako ostatecznych zleceniodawców i beneficjentów Usługi. Uznanie przez Usługodawcę, że Profil nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, może skutkować usunięciem go z oferty.
    
  5. Influencer oświadcza, że w zakresie treści publikowanych na Profilach:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  6. Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Influencer:
   • narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa;
   • nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty, co w szczególności odnosi się do nierealizowania obowiązków Influencera w zakresie terminowej komunikacji z Usługodawcą, związanej ze współpracą lub otrzymanym Briefem;
   • podał dane nieprawdziwe lub niepełne, zwłaszcza w zakresie informacji dotyczących Profili;
   • nie zalogował się w Serwisie przez okres 12 miesięcy; jeśli przerwa w logowaniach trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone.
     
  7. Konto może zostać usunięte także wówczas, gdy Profil (wszystkie Profile Influencera) nie spełniają wymagań stawianych przez Usługodawcę.
    
  8. Przypisanie na nowo konta, które zostało zlikwidowane lub zablokowane, wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt 2.5 i 2.6 oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.

    
 3. Usługa i korzystanie z usługi, płatności z tytułu wykonania Usługi
   
  1. Świadczone przez Usługodawcę Usługi (dalej: „Usługa”) polegają w szczególności na udostępnieniu możliwości tworzenia i przeglądu profili Influencerów, umożliwienie założenia konta Inflencera lub Reklamodawcy, pośredniczeniu poprzez udostepnienie Serwisu i jego funkcjonalności pomiędzy Influencerami a Reklamodawcami w kampaniach informacyjnych, reklamowych, marketingowych i innych, prowadzenie kampanii influencer marketingowych, promocji treści. Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Serwisu lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Użytkownika. Usługą są również inne usługi, do których odnosi się Regulamin.
    
  2. Influencer zobowiązuje się do dołożenia najwyższej możliwej staranności przy prowadzeniu działalności związanej z użytkowaniem Serwisu. Influencer przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że Usługodawca nie jest zobowiązany do prezentacji wobec Reklamodawcy oferty Influencera w takich przypadkach jak:
   • prezentowanie nierzetelnych, niewłaściwych informacji przez Influencera;
   • niespełnianie oczekiwań i wymagań Reklamodawcy;
   • inne przyczyny według uznania Usługodawcy.
     
  3. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.
    
  4. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że inaczej zaznaczono.
    
  5. W trakcie korzystania z Usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
  6. W przypadku gdy zgodnie z ustaleniami z Usługodawcą Influencer wykorzystuje kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę, Influencer oświadcza, że w zakresie każdego Profilu, który uczestniczy w realizacji Usługi, posiada wymagane prawem zgody abonentów lub użytkowników końcowych umożliwiające instalowanie kodów, przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, jak też wykorzystanie tych informacji stosownie do zasad opisanych w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
    
  7. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, w tym stawki wynagrodzenia Influencera, określają poszczególne dokumenty umieszczone w ramach Serwisu, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi.
    
  8. Influencerzy z tytułu Usługi są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (innych zobowiązań publicznoprawnych) związanych z realizacją Usług i z osiągniętymi na jej podstawie przychodami.
    
  9. Jeżeli w wyniku obowiązującej wykładni prawa to Usługodawca z tytułu realizowanych przez Influencera Usług będzie płatnikiem podatku dochodowego (innych zobowiązań publicznoprawnych), fakt ten nie spowoduje powiększenia należnego Influencerowi wynagrodzenia, co oznacza, że wynagrodzenie określone w ramach odpowiednich części Serwisu jest wynagrodzeniem brutto, chyba że będzie miał zastosowanie podatek VAT. Dodatkowo w takim przypadku Influencer zobowiązany będzie do przekazania Usługodawcy wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości podatku (zaliczki na podatek).
    
  10. Płatności na rzecz Influencera są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Influencera w fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą rozliczenia.
    
  11. Usługodawca i Influencer upoważniają się wzajemnie do stosowania faktur w formie elektronicznej. W przypadku gdy Influencer nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu o fakturach VAT.
    
  12. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Influencer nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Reklamodawcą lub innym Użytkownikiem Serwisu z innych tytułów, których podstawą rozliczenia są Usługi realizowane w oparciu o Regulamin.
    
  13. Influencer zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują, ale tylko wówczas gdy jest to wymagane przez prawo i płatność ta nie będzie mogła być zrealizowana przez Reklamodawcę.
    
  14. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT, o ile jest on należny z tytułu danej Usługi lub ma zastosowanie wobec Użytkownika świadczącego Usługę.
    
  15. W przypadku, gdy w związku z realizacją kampanii influencer marketingowej, Reklamodawca spełni na rzecz Influencera jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, tj. przekaże mu towary, ich próbki lub inne podobne, wówczas rozliczenia publicznoprawne z tego tytułu (podatki i inne tego typu należności) realizują bezpośrednio Reklamodawca i Influencer, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
    
 4. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi
  1. Serwis skupia bazę Influencerów, Reklamodawców, Wydawców i Dziennikarzy. Baza jest weryfikowana na bieżąco, a jej zmiana nie jest uważana za zmianę Regulaminu.
    
  2. „Kampanią influencer marketingową” w rozumieniu Regulaminu jest zlecenie przez Reklamodawcę Influencerowi udostępnienia powierzchnii Profili Influencera w celu realizacji i prezentacji wykonania określonych działań, dokonywanie za pośrednictwem modułu Influencer Marketing jako jednej z funkcjonalności Serwisu.
    
  3. Usługodawca poprzez Serwis umożliwia współpracę promocyjną z Influencerami, której warunki, na zasadach opisanych przez Regulamin, uzgadniają wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy (Serwisu) bezpośrednio Reklamodawca i Influencer.
    
  4. Influencer oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia powierzchnii Profili i publikacji treści na Profilach dodanych w Serwisie oraz że podane informacje o jego Profilach są prawdziwe. W szczególności Influencer oświadcza, że udostępnienie powierzchnii Profili, w tym publikacja informacji i treści Profilach nie narusza żadnych praw osób trzecich, że posiada wszelkie niezbędne dla takich publikacji pozwolenia i zgody, w tym związane z przetwarzaniem danych osobowych czy instalowaniem plików cookies. Influencer oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń związanych z publikacją wobec Usługodawcy, Influencer zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.
    
  5. Influencer ma zakaz bezpośredniego kontaktu z Reklamodawcą poza Serwisem, jeśli za pośrednictwem Serwisu został wcześniej wysłany Brief.
    
  6. Influencer przygotowuje i publikuje wstępną ofertę działań związanych z publikacjami na jego Profilach.
    
  7. W ramach Serwisu Influencer określa:
   • opis swojego kanału reklamowego,
   • wymagania dotyczące przeprowadzania Kampanii influencer marketingowej,
   • cennik domyślny swoich usług,
   • informacje o swoim Profilu,
   • dane dotyczące zasięgu i popularności,
   • inne informacje wymagane w Serwisie.
     
  8. W celu zawarcia umowy Reklamodawca składa zapytanie ofertowe („Brief”) Influencerowi za pomocą formularza dostępnego w Serwisie lub poprzez kontakt bezpośredni z Usługodawcą. Treść Briefu oraz ustalenia z Reklamodawcą związane z realizacją kampanii mają charakter poufny.
    
  9. Brief określać będzie istotne obowiązki Influencera związane z wykonaniem Usługi, w tym zakres i sposób udostępnienia powierzchnii Profilu oraz akcesoryjne do tego czynności (w zależności od przypadku):
   • oczekiwane od Influencera aktywności wraz z ich opisem,
   • oczekiwany termin wykonania Usługi,
   • szczegółowe zasady dotyczące dostarczenia towarów, które mają być reklamowane,
   • zakres praw autorskich, które chce nabyć Reklamodawca, oraz proponowaną podstawę prawną nabycia (umowa, licencja).
     
  10. Na skutek złożenia przez Reklamodawcę Briefu, Influencer za pośrednictwem Serwisu może zaakceptować Brief, zaproponować własne warunki, bądź też odmówić współpracy. Influencer ma prawo odmowy złożenia oferty Reklamodawcy bez podawania przyczyny odmowy.
    
  11. Influencer ma 2 dni robocze na przygotowanie odpowiedzi na Brief, który został mu przedstawiony za pośrednictwem Serwisu przez Reklamodawcę. W przypadku niedotrzymania przez Influencera wyznaczonego terminu, Reklamodawca może uznać, iż Influencer odmówił współpracy. W przypadku akceptacji Briefu dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi i Influencer zobowiązuje się do podjęcia i przeprowadzenia działań określonych w Briefie.
    
  12. Reklamodawca i Influencer ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalone warunki realizacji Kampanii influencer marketingowych i świadczenia Usług, w tym w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, tak w przedmiocie treści, podejmowanych aktywności, dopuszczalności reklamy, jak też z tytułu posiadania praw do użytych w Kampanii influencer marketingowych treści i innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  13. W przypadku, gdy Kampania influencer marketingowa uzyska status "Kampanii w toku" Reklamodawca i Influencer mogą dokonywać korekty poczynionych ustaleń, co wymaga pośrednictwa Serwisu oraz dochowania wymogów stawianych przez Regulamin, które są konieczne do zawarcia umowy w zakresie Kampanii influencer marketingowych, w tym w zakresie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia.
    
  14. Jeśli Reklamodawca opóźnia się z dokonaniem czynności, które zostały ustalone w umowie, w tym w szczególności opóźnia się z przesyłką materiałów koniecznych do realizacji Kampanii influencer marketingowych, Usługodawca w imieniu Influencera ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na realizację opóźnionych czynności.
    
  15. Influencer oraz Reklamodawca mają zakaz bezpośredniego kontaktu poza Serwisem jeśli za jego pośrednictwem został wcześniej wysłany Brief do Influencera w sprawie kampanii, która została w nim opisana. Podanie numeru telefonu lub innych danych kontaktowych przez Influencera jest możliwe tylko w przypadku wysyłki produktu i jest informacją przeznaczoną dla kuriera.
    
  16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji oraz usuwania wiadomości w module komunikacji pomiędzy Influencerem, a Reklamodawcą jeśli którykolwiek z tych Użytkowników łamie Regulamin Serwisu lub prawo.
    
  17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia się w komunikację między Influencerem, a Reklamodawcą w celu usprawnia działań związanych z realizacją kampanii oraz procesem komunikacji przed akceptacją wiążącej oferty przez Reklamodawcę.
    
  18. W związku z udostępnieniem powierzchnii Profilu i dokonaniem w toku Kampanii influencer marketingowych przez Influencera ustalonych czynności, Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Serwisu zwraca się do Influencera, aby ten oznaczył w systemie Serwisu, iż doszło do udostępnienia powierzchnii Profilu i wykonania ustalonej czynności. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się zwykle fakt podania przez Influencera linków do udostępnionego Profilu. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie, drogą mailową, Reklamodawcy o podjętej czynności.
    
  19. Po oznaczeniu przez Influencera w Serwisie dokonanej czynności Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia powierzchnii Profilu i poprawność wykonania, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek; weryfikacja ta polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia Profilu i wykonania z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od oznaczenia w Serwisie faktu wykonania czynności przez Influencera.
    
  20. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę poprawności wykonania w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia tego faktu przez Influencera uznaje się, że wykonanie nastąpiło prawidłowo.
    
  21. Influencer otrzymuje wypłatę środków w następnym dniu roboczym po zakończeniu Kampanii, pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Reklamodawcę. W tym celu powinien umieścić prawidłowe dane kontaktowe w Serwisie i zlecić wypłatę. Dane do faktury i forma dostarczenia faktury jest określona w Serwisie lub zostanie oznaczona w przesłanym mailu. Influencer może wedle własnego wyboru wystawić również zbiorczą fakturę obejmującą wszystkie aktywności w danym okresie.
    
  22. W przypadku braku udostepnienia powierzchnii Profilu, wykonania ustalonych czynności przez Influencera w sposób niezgodny z umową, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Influencer udostępnia powierzchnię Profilu, zgodnie z umową,
   • Influencer poprawia dokonaną czynność, o ile ze względu na charakter czynności będzie to faktycznie możliwe – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
     
  23. W przypadku, w którym w myśl Regulaminu zachodzi podstawa do zwrotu wynagrodzenia (w całości lub w części) na rzecz Reklamodawcy, a Usługodawca nie uzyska adekwatnego zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Influencerowi w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy do zwrotu, Usługodawca przeniesie na Reklamodawcę swoje roszczenia w tym zakresie, a Reklamodawca będzie miał prawo roszczenia zwrotu wynagrodzenia (w całości lub w części - adekwatnie do sytuacji) bezpośrednio od Influencera w części stanowiącej wynagrodzenie Influencera, na co Influencer wyraża zgodę.
    
 5. Dane osobowe, informacje handlowe
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
    
  2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145.
    
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania umowy, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy, rozwiązania umowy oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług.
    
  4. Użytkownik, który jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres .
    
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym regulaminem.
    
  6. W związku ze świadczeniem usług opisanych regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Użytkownika innym Użytkownikom (Influencer - Reklamodawca).
    
  7. Dodatkowo Usługodawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym w celach, o których mowa w pkt 5.8 Regulaminu.
    
  8. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę oraz partnerów Usługodawcy, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy.
    
  9. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia Użytkownikom obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu. Użytkownik jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe innych Użytkowników wyłącznie w celu opisanym w Regulaminie oraz z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
    
  10. W celu kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do dokonywania weryfikacji prawidłowości przetwarzania tych danych osobowych w każdym czasie. W związku z realizacją uprawnienia, o którym mowa powyżej, Usługodawca jest uprawniony do żądania podjęcia odpowiednich działań w sposób przez niego wskazany. Użytkownik jest zobowiązany podjąć działania opisane w żądaniu w terminie w nim określonym, a w razie braku wskazania terminu w żądaniu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
    
  11. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług, Influencer przekaże Usługodawcy dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem, typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t. jedn. Z dnia 28.06.2016r.).
    
  12. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
  13. Influencer, w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, zobowiązuje się do zebrania za pośrednictwem swojego bloga lub strony internetowej należących do Profilu Influencera – zgody na:
   - instalację w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej blog lub stronę internetową Influencera plików cookie Usługodawcy, na potrzeby przetwarzania danych osobowych, w tym analizy ruchu oraz prowadzenia statystyk odwiedzin strony, wynikającej z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
   - instalację w urządzeniu końcowymi osoby odwiedzającej blog lub stronę internetową Influencera plików cookie Usługodawcy, wynikającej z art. 173 ust. 4 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800)
   - Influencer zobowiązuje się do archiwizacji zgód w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która tej zgody udzieliła i dostarczenia ich na każde żądanie Usługodawcy.
   - Influencer przy zbieraniu ww. zgód zobowiązuje się do umożliwienia Usługodawcy zrealizowania obowiązków wynikających z regulacji art. 13 i 14 RODO, poprzez umieszczenie hiperlinku do polityki prywatności WhitePress.
    
 6. Odpowiedzialność​​​​​​
  1. Usługodawca odpowiada wobec Influencera za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług w charakterze pośrednika, niezależnie od tego czy Usługodawca działa jako zastępca pośredni czy bezpośredni.
    
  2. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada wprost przed Influencerem, odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy dotyczącej Usług ponosi Reklamodawca. Jeżeli taki skutek wymagać będzie przeniesienia na Influencera jakichkolwiek roszczeń do Reklamodawcy, Usługodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego scedowania swych praw.
    
  3. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
    
  4. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych przez Serwis, które są oferowane przez Usługodawcę.
    
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”).
    
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością treści artykułów, materiałów i treści przygotowywanych przez Reklamodawców.
    
  8.  W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Influencera jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty 3000 złotych.
    
  9. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w pkt 6.8, nie stosuje się w przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  10. Usługodawca nie odpowiada za skuteczność Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Influencerów.
    
  11. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu zamieści pewne wskazania, porady, opinie (Baza Wiedzy) to wówczas:
   • Influencer nie ma obowiązku stosować się do takich przekazów;
   • w przypadku zastosowania się przez Influencerea do takich przekazów Influencer czyni to na własną odpowiedzialność, zatem Usługodawca nie odpowiada za skutki takich zastosowań.
     
  12. Influencer ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.
    
  13. W przypadku gdy realizacja danej umowy wymaga przekazania przez Influencera jakichkolwiek informacji, treści, innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.), Influencer zapewnia, że w powyższym zakresie:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych żadnej osoby;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  14. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Influencera obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Influencera lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Influencera zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Influencer zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Influencer zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.
    
  15. Usługodawca nie jest autorem artykułów lub treści, które są Usługą, wobec czego Usługodawca może zapewnić, że nabył do nich prawa na podstawie czynności prawnych przyjmując w dobrej wierze zgodność oświadczeń podmiotów, od których pozyskał prawa w tym zakresie, z rzeczywistym stanem rzeczy. W przypadku jednak gdy takie oświadczenia lub zapewnienia strony umowy zawartej z Usługodawcą nie będą zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, na skutek czego Influencer nie nabędzie praw przewidzianych Regulaminem, wówczas Usługodawca, jako pośrednik przy dokonywaniu poszczególnych czynności przewidzianych Regulaminem, nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności, także za szkodę Influencera, o ile podejmie wszelkie czynności, na mocy których Influencer przejmie ewentualne roszczenia Usługodawcy do osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.
    
  16. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
    
  17. Influencer nie może działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów (lub innych wpisów w social media), zamieszać pod artykułami nienaturalnych komentarzy, kierować do artykułów nienaturalnego ruchu.
    
  18. Influencer wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.
    
 7. Reklamacje​​​​​​
  1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: .
    
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 8. Postanowienia końcowe​​​​​​
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego
    
  2. Wszelkie spory między Influencerem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
    
  3. Regulamin może ulegać zmianom, o których Influencer będzie informowany.
    
  4. Jeżeli Influencer, który posiada w Serwisie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji tego konta i zakończeniu współpracy,
    
  5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 należy przesłać na adres: .
    
  6. Influencer oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, Polityką Prywatności.
    
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018.