Regulamin - moduł e-PR w platformie WhitePress

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem www.WhitePress.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”).
    
  2. Usługa świadczona jest przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, zwaną dalej Usługodawcą.
    
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
    
  4. Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wyświadczona z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności.
    
  5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1.4., następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z w/w Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  6. Każda z Usług przewidzianych regulaminem jest dostępna dla Użytkownika przez czas, w którym Użytkownik ten posiada aktywne konto w Serwisie.
    
  7. Usługa Model E-PR jest nieodpłatna. W przypadku odpłatności Usług określonych Regulaminem, zakres tych Usług oraz odpłatność określają postanowienia dokumentów znajdujących się w Serwisie, które odnoszą się do danej, konkretnej, Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez zapisy Regulaminu odnoszące się do danej Usługi.
    
  8. Przed zawarciem umowy, która przewiduje płatne Usługi świadczone przez Usługodawcę, w ramach funkcjonalności Serwisu Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia.
    
  9. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie oferty, co może również nastąpić automatycznie poprzez funkcjonalności Serwisu, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę.
    
  10. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu.
    
  11. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
    
  12. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.
    
  13. Świadczone Usługi polegają w szczególności na:
   - realizacji na rzecz Użytkownika Usługi Model E-PR;
   - pośredniczeniu pomiędzy operatorem sieci ContentStream a Użytkownikiem w zakresie promocji treści, które Użytkownik umieszcza w ramach wirtualnego biura prasowego tworzonego w Modelu E-PR.

   Pośrednictwo może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Serwisu lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Użytkownika.
    
  14. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, wówczas umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym
   zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie cen oraz w pozostałym zakresie, który zostanie uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem – konsumentem.
    
  15. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  16. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Serwisu innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu.
    
 2. Rejestracja w Serwisie
  1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu, zgodnie z instrukcjami, elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu jak też odznaczenia zgód (checkbox) w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika następuje zawarcie umowy Użytkownika z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Serwisu (jego dostępności).
    
  3. Na skutek rejestracji Użytkownikowi zostaje przypisane jego konto. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Ostateczną decyzję o rejestracji podejmuje Usługodawca, który może jej odmówić, gdy Użytkownik nie spełnia wymagań określonych przez Regulamin.
    
  4. Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik:
   • narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin, w tym w szczególności w zakresie treści umieszczanych w Witrynie Użytkownika;
   • nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; jeśli przerwa trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone;
   • posiada więcej niż jedno konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie konta Użytkownika.
     
  5. Usunięcie konta przez Usługodawcę oznacza, że Użytkownik traci status Użytkownika, co w szczególności powoduje, że:
   • nie jest uprawniony do korzystania z Subdomeny;
   • nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania CMS, chyba że Użytkownik uzyska w tym zakresie uprawnienia od innej osoby, która może tych uprawnień udzielić;
   • może to spowodować utratę lub brak dostępu do treści, danych, itp., do których dostęp był możliwy tylko poprzez Witrynę Użytkownika lub Oprogramowanie CMS.
     
  6. Podanie w ramach rejestracji danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu upoważnia Usługodawcę do przesyłania Użytkownikowi wiadomości handlowych.
    
  7. Przypisanie Użytkownikowi na nowo konta, któremu konto zostało zlikwidowane lub też
   jego odblokowanie, wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt 2.4., a także zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.
    
 3. Usługa Model E-PR
  1. Usługa Model E-PR jako całość jak też w zakresie poszczególnych jej składowych jest dostępna dla Użytkownika jedynie w okresie posiadania aktywnego (tj., nie usuniętego lub niezawieszonego) konta w Serwisie.
    
  2. Usługa Model E-PR polega w szczególności na publikacji materiałów (informacji) prasowych, ich dystrybucji oraz prowadzeniu wirtualnych biur prasowych. Użytkownik sam zarządza treściami publikowanymi w założonych przez siebie wirtualnych biurach prasowych, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do redagowania/zmiany nadesłanych i opublikowanych informacji prasowych, ich tytułów, treści, linków, w tym skracania nadesłanych materiałów.
    
  3. Usługa Model E-PR opiera się na świadczeniu przez Usługodawcę następujących Usług na rzecz Użytkowników:
   • udostępnieniu Użytkownikowi domeny „biuroprasowe.pl”(„Domena”), ale jedynie w celu stworzenia przez Użytkownika subdomeny, pod którą Użytkownik będzie prowadził wirtualne biuro prasowe służące do publikowania w Internecie pozyskanych przez siebie informacji prasowych („Subdomena”);
   • udostępnianiu wraz z Domeną, i przez czas dostępności Domeny, oprogramowania pozwalającego na tworzenie serwisu internetowego („Witryna Użytkownika”) i zarządzanie jego treścią, działającego pod Subdomeną („Oprogramowanie CMS”);
   • możliwości publikacji materiałów prasowych wskazanych przez Użytkownika w ramach strony prowadzonej przez Usługodawcę pod Domeną;
   • mailingu materiałów prasowych wskazanych przez Użytkownika do bazy danych, której administratorem jest Usługodawca (pkt 3.18).
     
  4. Udostępnienie Użytkownikowi Domeny nie powoduje przejścia na Użytkownika jakichkolwiek praw, które ograniczają Usługodawcę w jego uprawnieniach (w tym jako właściciela lub użytkownika), w szczególności Usługodawca może zezwalać na wykorzystywanie Domeny przez inne osoby, w tym innych Użytkowników. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do Oprogramowania CMS oraz oznaczeń (logo) umieszczonych przez Usługodawcę w Witrynie Użytkownika, w szczególności oznaczenia „whitepress”.
    
  5. Subdomena tworzone przez Użytkownika może być dowolna, ale z zastrzeżeniem następujących uwarunkowań:
   • treść dodana przez Użytkownika musi poprzedzać, z kropką po tej treści, Domenę;
   • treść dodana przez Użytkownika nie może naruszać prawa, w tym praw osób trzecich do oznaczeń (oznaczenie firmowe, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, itp.);
   • treść dodana przez Użytkownika nie może być podobna do używanego przez inną osobę w taki sposób, iż może to wprowadzać w błąd;
   • treść dodana przez Użytkownika musi się różnić dostatecznie od treści wykorzystywanej w Subdomenie wcześniej przez innego Użytkownika, choćby ten nie posiadał do tej treści szczególnego prawa.
     
  6. Witryna Użytkownika tworzona i zarządzana przy pomocy Oprogramowania CMS, poza
   treściami Użytkownika, będzie zawierała w swej treści elementy wskazane przez Usługodawcę, w tym linki umieszczone przez Usługodawcę oraz odwołania do Usługodawcy jako organizatora wirtualnego biura prasowego (poprzez zwrot „Biuro prasowe organizuje/dostarcza WhitePress” lub podobne).
    
  7. Za treści umieszczane przez Użytkownika w ramach Witryny Użytkownika lub strony prowadzonej przez Usługodawcę pod Domeną wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
    
  8. Użytkownik oświadcza, że w zakresie treści umieszczanych w Witrynie Użytkownika:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów, w tym w zakresie umożliwiającym wykorzystanie tych treści przez innych użytkowników Internetu (stosownie do dalszych postanowień Regulaminu) i Usługodawcę;
   • ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji Usług wskazanych w Regulaminie nie naruszy autorskich praw osobistych;
   • będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  9. W przypadku, gdy materiały prasowe nie będą spełniały wymagań stawianych przez Regulamin, w tym w zakresie, o którym mowa w pkt 3.8, bądź też materiały te w ocenie Usługodawcy będą prezentowały sobą niska jakość (w tym merytoryczną) Usługodawca może odmówić świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Model E-PR w stosunku do takiego materiału, co zwłaszcza oznacza, że Usługodawca będzie mógł usunąć materiał z Subdomeny, usunąć tę treść lub odmówić jej publikacji w ramach strony prowadzonej przez Usługodawcę pod Domeną, odmówić rozpowszechnienia materiału w ramach usługi mailingu do bazy danych, której administratorem jest Usługodawca (pkt 3.18).
    
  10. Użytkownik poprzez publikację materiału prasowego w ramach Witryny Użytkownika, nie naruszając autorskich praw majątkowych lub osobistych twórcy lub autorskich praw majątkowych innego uprawnionego, wyraża nieodwołalną zgodę na publikowanie i wykorzystywanie tych treści przez Usługodawcę dla celów Usług oraz nieodwołalną zgodę na publikowanie i nieograniczone wykorzystywanie materiałów przez inne osoby, które mogą do nich mieć dostęp poprzez Witrynę Użytkownika, stronę prowadzoną przez Usługodawcę pod Domeną, bądź na skutek mailingu (w tym Dziennikarzy lub innych użytkowników Serwisu). Użytkownik oświadcza, że wiadome mu jest i wyraża zgodę na to, iż materiały te mogą być rozpowszechniane dalej przez internautów (w tym Dziennikarzy), także w formie zmienionej (zmodyfikowanej), mogą być wykorzystane w całości lub w części jako elementy innych tekstów, bez żadnych wskazań na autora, Użytkownika, lub źródła uprzedniej publikacji, za co Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, tak w stosunku do Użytkownika jak i twórcy lub innego uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych lub osobistych do tych materiałów.
    
  11. Bez uszczerbku dla oświadczeń i zgód, o których mowa w pkt 3.8., 3.10, w przypadku umieszczenia materiałów prasowych w ramach Witryny Użytkownika, Użytkownik zapewnia, że należą do niego prawa do publikacji tego materiału, w szczególności posiada majątkowe prawa
   autorskie, właściwe licencje, upoważnienia lub zgody na korzystanie z nich w ramach Modelu E-PR. Użytkownik przesyłając do Serwisu materiały wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez nieograniczonego odbiorcę, w tym na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   • wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji;
   • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
   • wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia.

    Jeżeli Użytkownik chce ograniczyć zakres pól eksploatacji wykorzystania materiałów to jest zobowiązany do opisania takich ograniczeń każdorazowo w ramach treści materiałów prasowych. 
     
  12. Użytkownik oświadcza nadto, że z chwilą opublikowania danego materiału w ramach Witryny Użytkownika, nie naruszając praw osób trzecich, w tym autora materiału lub innego uprawnionego, uwzględniając wcześniejsze zapisy Regulaminu:
   • wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania materiału prasowego jak też wyrażanie przez Usługodawcę zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowania na wszelkich polach eksploatacji określonych przez powyższe zapisy Regulaminu, co obejmuje zarówno korzystanie i rozporządzanie materiałem lub utworem zależnym samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu, w całości oraz w dowolnych fragmentach;
   • ani on, ani twórca lub inny uprawniony uprzednio do materiałów, nie będzie wykonywał swych autorskich praw osobistych, w szczególności zezwala on na korzystanie z materiałów bez wskazywania autorstwa lub przypisywanie sobie autorstwa przez osoby, które będą wykorzystywać ten materiał, w szczególności Dziennikarzy, lub dowolny inny podmiot, a następnie publikowanie na dowolnych obszarach bez ograniczeń czasowych, nakładowych, formy oraz miejscach, w tym przez Dziennikarzy w celach zawodowych.

    Jeżeli Użytkownik chce ograniczyć zakres udzielanej zgodny na wykorzystania materiałów to jest zobowiązany do opisania takich ograniczeń każdorazowo w ramach treści materiałów prasowych. 
     
  13. Użytkownik oświadcza, że licencja oraz wszelkie inne upoważnienia, o których mowa w powyższych postanowieniach, w tym w zakresie praw zależnych oraz autorskich praw
   osobistych, są udzielane nieodpłatnie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, co dotyczy wszelkich podmiotów, które będą wykorzystywać materiały poprzez ich pobranie z Witryny Użytkownika lub za pośrednictwem strony prowadzonej przez Usługodawcę pod Domeną, jak też Usługodawcy, o ile ten wykorzysta materiał dla celów Usługi.
    
  14. W ramach funkcjonalności Witryny Użytkownika Użytkownik ma możliwość tworzenia bazy danych użytkowników Serwisu (w tym Dziennikarzy), którzy chcą otrzymywać od Użytkownika newsletter dotyczący materiałów prasowych zgromadzonych w ramach Witryny Użytkownika. W takim przypadku:
   • Użytkownik będzie administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych dziennikarzy;
   • wysyłka informacji handlowych (newsletter-ów) będzie prowadzona przez Usługodawcę przy wykorzystaniu funkcji Oprogramowania CMS, wobec czego Użytkownik, stosownie do treści art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych w zakresie i celu koniecznym do realizacji takiej wysyłki jak też późniejszej jej obsługi, w tym w zakresie udzielania wyjaśnień osobom wpisanym do bazy danych, do której wysyłka została skierowana;
   • Użytkownik zobowiązany jest do pozyskania od użytkowników Serwisu wpisywanych do bazy wszelkich zgód koniecznych do przetwarzania jego danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ogólnych;
   • Użytkownik, udostępniając w/w użytkownikom materiały prasowe, udziela im, w ramach licencji niewyłącznej, praw w zakresie nie mniejszym niż to wynika z pkt 3.8 i 3.10 .
     
  15. Użytkownik zapewnia, iż w celu wysyłki informacji handlowych, o czym mowa w pkt 3.14 lit. b), będzie uprzednio posiadał prawnie skuteczne zgody, każda pozyskana odrębnie, w następującym zakresie:
   • zgodę na przetwarzanie danych osobowych co najmniej w celach marketingowych własnych oraz podmiotów współpracujących z Użytkownikiem i Usługodawcą;
   • zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Użytkownika i Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Użytkownikiem i Usługodawcą;
   • zgodę na stosowanie automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego Użytkownika i Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Użytkownikiem i Usługodawcą.
     
  16. W każdym przypadku, w którym Usługodawca, w związku z realizacją wysyłki informacji handlowych (newsletter-ów) na rzecz Użytkownika, zwróci się do Użytkownika o przedstawienie dowodów posiadania zgód koniecznych do przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych lub zgód wynikających z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik zobowiązany będzie udzielić Usługodawcy takich informacji, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
    
  17. W ramach Witryny Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać aktywny link do strony (podstrony) działającej pod Domeną, który to link będzie widoczny pod nazwą „Dla dziennikarzy” (lub o podobnej treści wskazanej przez Usługodawcę), za pomocą którego użytkownicy Internetu, w tym wpisani do bazy danych Użytkownika, o której mowa w pkt 3.14, mogą:
   • zarejestrować się w Serwisie, przez co uzyskają status Dziennikarza w rozumieniu REGULAMINU REKLAMODAWCY;
   • udostępnić Usługodawcy swoje dane osobowe oraz inne w celu otrzymywania bezpośrednio od Usługodawcy informacji handlowych, w tym newslettera dotyczącego wskazanych przez Użytkownika i zleconych do wysyłki materiałów prasowych Użytkownika, zgromadzonych w ramach strony Usługodawcy prowadzonej pod Domeną (pkt 3.10) lub informacji handlowych dotyczących towarów lub usług Usługodawcy lub jego partnerów handlowych.
     
  18. W przypadku bazy danych tworzonej przez Usługodawcę, o której mowa w pkt 3.17.:
   • Usługodawca będzie uważany za producenta tej bazy;
   • Usługodawca będzie administratorem danych osobowych.
     
  19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów prasowych opublikowanych przez Użytkownika w ramach Witryny Użytkownika lub opublikowanych przez Usługodawcę w ramach strony Usługodawcy prowadzonej pod Domeną, bądź tez rozesłanych przez Usługodawcę w ramach mailingu, przez inne podmioty, w tym zwłaszcza innych użytkowników Serwisu, także wówczas, gdy ci wykorzystają te materiały w zakresie przekraczającym zakres licencji udzielonej przez Użytkownika w oparciu o Regulamin.
    
  20. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.
    
  21. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług może wymagać posiadania oprogramowania Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej i musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba że inaczej zaznaczono.
    
  22. W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI
    
 4. Pozostałe obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu i Usługodawcy, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków w treściach informacji prasowych, publikować tekstów naruszających prawo, publikować informacji, które nie są informacjami prasowymi, publikować treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujących bezwyznaniowość, propagujących ideologie nazizmu, komunizmu oraz kwestionujących prawdę historyczną, godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne, promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa (w szczególności więc, w ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonania ataków na Serwis lub serwer Usługodawcy).
    
  2. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje prawne związane z używaniem Serwisu w stosunku
   do osób trzecich, z którymi wchodzi w interakcję, w szczególności poprzez generowanie i zlecanie wysłania wiadomości e-mail.
    
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób określony przez Usługodawcę i w granicach obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, z poszanowaniem praw innych Użytkowników Serwisu oraz Internetu.
    
  4. Użytkownik w szczególności nie może używać Serwisu do rozsyłania lub umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
    
  5. Usługodawca informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników treści z niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź innego zachowania Użytkownika sprzecznego z postanowieniami Regulaminu, uprawniony jest - wg swego wyboru - do ich usunięcia, zawieszenia konta lub usunięcia konta.
    
  6. Usługi:
   • wskazane w pkt 3.3 Regulaminu,
   • zakładania, utrzymania, modyfikacji, zmiany wyglądu wirtualnych biur prasowych,
   • dodawania, modyfikacji, usuwania informacji prasowych,
   • integracji wirtualnych biur prasowych z kontami na portalach społecznościowych Facebook i Google Plus,
   • tworzenia własnych baz mediów i dziennikarzy, z podziałem na grupy,
   • wysyłania informacji elektronicznych do mediów i dziennikarzy o nowych wpisach w wirtualnych biurach prasowych.

    są realizowane bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
     
  7. Nieodpłatność usług opisanych w pkt. 4.6.nie wyłącza możliwości wprowadzenia tych i dodatkowych usług jako płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie, przy czym Użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o dalszym korzystaniu z usług płatnych.
    
 5. Usługa promocji artykułów poprzez sieć ContentStream
  1. Usługodawca poprzez Serwis umożliwia promocję artykułów, której celem jest skierowanie użytkowników Internetu do wskazanego przez Użytkownika artykułu. Usługa ta jest realizowana przy pomocy narzędzia ContentStream, do którego prawa posiada Netsprint sp. z o.o., na zasadach opisanych w REGULAMINIE CONTENTSTREAM publikowanym na stronach internetowych Netsprint sp. z o.o. Narzędzie ContentStream wyświetla reklamę promowanego artykułu w najbardziej popularnych polskich serwisach internetowych. Rozliczenie reklamy następuje w oparciu o liczbę kliknięć w reklamę, stosownie do zapisów Serwisu odnoszących się do tej Usługi.
    
  2. Usługa jest realizowana na zasadach opisanych w Regulaminie oraz REGULAMINIE CONTENTSTREAM, z tym zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności decydujące znaczenie mają zapisy Regulaminu (przy czym cenę Usługi samodzielnie określają odpowiednie postanowienia Serwisu).
    
  3. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej liczby kliknięć w link do artykułu zgodnie z pakietem opisanym w Serwisie, który został wybrany przez Użytkownika.
    
  4. Tytuł i grafika promująca artykuł ustalana jest przez Użytkownika. Usługodawca oraz NetSprint sp. z o.o. (jako właściciel narzędzia ContentStream) zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu lub grafiki promującej artykuł.
    
  5. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone promowane artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza akceptację warunków promowania artykułów, o których mowa w pkt 5.2 Regulaminu, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia zgodnego z zapisami Serwisu.
    
  7. Zamówienie Użytkownika wymaga wypełnienia formularza znajdującego się w Serwisie, w części dotyczącej tej Usługi. W szczególności Użytkownik winien dokonać wyboru pakietu wskazanego w Serwisie, wskazać promowany artykuł oraz określić grupę docelową.
    
  8. Zawarcie umowy w zakresie Usługi następuje w momencie zatwierdzenia jej przez Usługodawcę oraz NetSprint sp. z o.o. (właściciel ContentStream), o czym Usługodawca zawiadamia Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zawiadomienia w tym terminie może oznaczać odmowę realizacji Usługi, do czego Usługodawca ma prawo bez podawania powodu.
    
  9. Czas trwania promocji zależy od tematyki artykułu i liczby zamówionych kliknięć i wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Czas ten jest przypisany do każdego z pakietów opisanych w Serwisie.
    
  10. Użytkownik ma możliwość śledzenia postępów w prowadzonej kampanii za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, co oznacza, że Użytkownik widzi na bieżąco liczbę już zrealizowanych kliknięć w link do artykułu i liczbę odsłon reklam prowadzących do artykułu.
    
  11. W przypadku przerwania kampanii przez Użytkownika, zostaje on obciążony wartością już zrealizowanych odsłon oraz opłatą w wysokości 25% niezrealizowanych kliknięć objętych pakietem, który spośród pozycji Serwisu został wybrany dla danej kampanii.
    
  12. Rozliczenie kampanii następuje w oparciu o statystki dostarczane przez sieć ContentStream.
    
  13. Użytkownik ma prawo do mierzenia liczby odsłon artykułu własnymi narzędziami lub kodami śledzenia jednak nie są one podstawą do rozliczenia kampanii.
    
  14. W przypadku kiedy Usługodawca wraz NetSprint sp. z o.o. nie są w stanie zrealizować kampanii w terminie o którym mowa w pkt. 5.9 Regulaminu, Użytkownik ma prawo do przerwania kampanii i nie jest wtedy pobierana opłata, o której mowa w punkcie 5.11 Regulaminu.
    
 6. Dane osobowe, informacje handlowe
  1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
    
  2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze
   zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
    
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
    
  4. Każdy Użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres redakcja@whitepress.pl.
    
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
    
  6. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Użytkownika innym podmiotom (wydawcy, reklamodawcy).
    
  7. Dodatkowo Usługodawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym w celach, o których mowa w pkt 6.8 Regulaminu.
    
  8. Usługodawca jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę oraz partnerów Usługodawcy, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Usługodawcy.
    
  9. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia Użytkownikom obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu. Użytkownik jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe innych Użytkowników wyłącznie w celu opisanym w Regulaminie oraz z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
    
  10. W celu kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do dokonywania weryfikacji prawidłowości przetwarzania tych danych osobowych w każdym czasie. W związku z realizacją uprawnienia, o którym mowa powyżej, Usługodawca jest uprawniony do żądania podjęcia odpowiednich działań w sposób przez niego wskazany. Użytkownik jest obowiązany podjąć działania opisane w żądaniu w terminie w nim określonym, a w razie braku wskazania terminu w żądaniu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
    
  11. przypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług Użytkownik przekaże Usługodawcy dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem, typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t. jedn. Z dnia 28.06.2016r.).
    
  12. Użytkownik wyraża nadto zgodę na:
   • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub
    towarów oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Usługodawcę w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu,
   • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących.
  13. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
 7. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych przez Serwis.
    
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”).
    
  4. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Użytkownika.
    
  5. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w pkt. 7.4, nie stosuje się w przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  6. Usługodawca nie odpowiada za skuteczność Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Użytkowników.
    
  7. Usługodawca ma prawo przerwać świadczoną usługę dla dowolnego Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
    
  8. W przypadku gdy w ramach funkcjonalności Serwisu Usługodawca zamieści pewne
   wskazania, porady, opinie (Baza Wiedzy) to wówczas:
   • Użytkownik nie ma obowiązku stosować się do takich przekazów;
   • w przypadku zastosowania się przez Użytkownika do takich przekazów Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność, zatem Usługodawca nie odpowiada za skutki takich zastosowań.
  9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.
    
  10. W przypadku, gdy na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Użytkownika lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Użytkownika, zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Użytkownik zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.
    
  11. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
    
  12. Użytkownik nie może działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów (lub innych wpisów w social media), zamieszać pod artykułami nienaturalnych komentarzy, kierować do artykułów nienaturalnego ruchu.
    
  13. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.
    
 8. Reklamacje
  1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Użytkownika, Użytkownik jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym w poniższych punktach.
    
  2. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na
   adres: redakcja@whitepress.pl.
    
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 9. Postanowienia końcowe​​​​​​
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
    
  2. Wszelkie spory między Użytkownikiem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
    
  3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Użytkownik będzie informowany. Jeżeli Użytkownik, który posiada w Serwisie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji tego konta i zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub wiadomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: redakcja@whitepress.pl.
    
  4. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, w tym regulaminami, do których umieszczono odwołania, jak tez Polityką Prywatności Usługodawcy.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2017