Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis www.whitepress.pl jest prowadzony przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, która jest Administratorem serwisu.
    
  2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.whitepress.pl („Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do zarejestrowanych Dziennikarzy, Influencerów, Reklamodawców i Wydawców.
    
  3. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
    
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy odwołać udzielone przez siebie zgody konieczne do przetwarzania jego danych osobowych lub do wykorzystywania pozostałych danych, które go dotyczą. Odwołanie tych zgód, które są niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
    
  6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  7. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
    
  8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.
    
 2. Uprawnienia Administratora
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Serwisu, w tym niniejszej Polityki Prywatności, która obowiązuje każdego Użytkownika. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych w Serwisie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. W zakresie tych zmian postanowienie pkt 1.8. stosuje się odpowiednio.
    
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumieć należy informacje odnoszące się bezpośrednio do działań Serwisu (np. zmiany, nowe funkcje). Do osób, których dane Serwis posiada, mogą być wysyłane także niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, które są filtrowane, wysyłane sporadyczne, zaś ich objętość jest ograniczana.
    
 3. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”). Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
    
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą i są danymi, które Użytkownik udostępnia w związku zainteresowaniem usługami oferowanymi przez Serwis, w tym w trakcie rejestracji w Serwisie oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przez co Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji usługi.
    
  3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres redakcja@whitepress.pl.
    
  4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi może nie być możliwa bez ich podania.
    
  5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej, jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także do dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
    
 4. Szczególna zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych lub związanych z produktami lub usługami oferowanych przez Administratora lub podmioty trzecie, na zasadach poniższych.
    
  2. W związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie, Administrator przekazuje - na zasadzie powierzenia przetwarzania danych - dane osobowe podane przez Użytkowników innym podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym Dziennikarzom, Influencerom, Reklamodawcom, Wydawcom oraz spółce Netsprint sp. z o.o. jako uprawnionej do systemu ContentStream.
    
  3. Powierzenie przez Administratora przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia  obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu.
    
  4. Z zastrzeżeniem pkt 4.1., Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz partnerów Administratora, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Administratora.
    
  5. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 Ustawy.
    
  6. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, wyraża nadto zgodę na:
   1. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu,
     
   2. wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących.
     
 5. Newsletter
  1. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora, dotyczącej w szczególności oferty produktów i usług Administratora.
    
  2. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
    
  3. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter.
    
  4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter.
    
 6. Partnerzy
  Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
   
 7. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec WhitePress Sp. z o.o.
    
  2. Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.
    
 8. Informacja o plikach Cookies
  1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
    
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
    
  3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używanie cookies umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
    
  4. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, Administrator będzie dodatkowo upoważniony do wykorzystywania cookies w takim samym zakresie w jakim może przetwarzać dane osobowe.
    
  5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).