Polityka Poufności

Definicje

Polityka Poufności - niniejszy dokument.

Użytkownik - osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej lub reprezentant jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Usługodawca  - WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145

Portal - serwis internetowy dostępny pod adresem www.whitepress.pl oraz jego podstrony i subdomeny.

Demo - prezentacja funkcji i możliwości Portalu dla Użytkownika przeprowadzona przez przedstawiciela Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zważywszy, że:

 1. Użytkownik zainteresowany jest wykupieniem dostępu do Portalu lub jest jego Użytkownikiem,
 2. podczas Demo Użytkownik będzie miał możliwość uzyskania informacji dotyczących działania Portalu i szczegółów oferty Usługodawcy,
 3. celem usługodawcy jest zapewnienie jak najlepszej jakości usług świadczonych przez Portal

Użytkownik i Usługodawca ustalają, co następuje:

 

 1. Usługodawca przeprowadzi Demo, którego celem jest przedstawienie Użytkownikowi funkcji i możliwości Portalu.
 2. Usługodawca oświadcza, iż przeprowadzenie Demo nie będzie oznaczać obowiązku zawarcia przez Użytkownika umowy zakupu.
 3. Użytkownik korzystając z Demo oraz z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Polityki Poufności.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie rejestrować całości lub części Demo i Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać jakichkolwiek informacji pozyskanych w czasie Demo lub w trakcie korzystania z Portalu, w szczególności:
  • odnoszących się do funkcjonalności i możliwości Portalu,
  • ustaleń z usługodawcą,
  • dokumentów pozyskanych podczas Demo,
  • oferty cenowej uzyskanej od Usługodawcy,
  • materiałów reklamowych,
  • technologii wykorzystywanych przez Portal,
  • nieujawnionych do wiadomości publicznej mających wartość komercyjną informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, a w szczególności obejmujących wewnętrzne procedury funkcjonowania Portalu, stosowane szablony dokumentów, warunki umów, know-how, strategię biznesową (w tym marketingową oraz sprzedażową) realizowaną oraz planowaną, prowadzone badania rynku oraz ich wyniki,
  • dokumentów oznaczonych jako poufne oraz informacji, które nie są podane do wiadomości publicznej.
 6. Informacje, o których mowa w pkt 5, będą dalej określane jako „Informacje Poufne”.
 7. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie podczas Demo oraz w celu podjęcia, a następnie ewentualnej realizacji współpracy z Usługodawcą.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych niezależnie od tego czy informacja taka jest pisemna, ustna czy przekazana w jakiejkolwiek innej formie.
 9. Informacje Poufne stanowią również informacje, które zostaną w jakikolwiek sposób wytworzone i opracowane przez Użytkownika na podstawie Informacji Poufnych.
 10. Użytkownik zobowiązuje się stosować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Informacji Poufnych przed ujawnieniem ich innym osobom niż Osoby Uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie niniejszej Polityki Poufności.
 11. Osobami Uprawnionymi do otrzymania Informacji Poufnych są:
  1. pracownicy i współpracownicy Użytkownika zobowiązani do zachowania w tajemnicy przekazanych im Informacji Poufnych na mocy osobnego upoważnienia Użytkownika,
  2. radcowie prawni, biegli rewidenci lub doradcy podatkowi Użytkownika zobowiązani na mocy tajemnicy zawodowej do zachowania w tajemnicy powierzonych im Informacji Poufnych,
  3. w przypadku osób prawnych: członkowie Zarządu, oraz członkowie Rady Nadzorczej pod warunkiem ich zobowiązania do zachowania w tajemnicy przekazanych im informacji Poufnych, co najmniej na warunkach opisanych w niniejszej Polityce Poufności.
 12. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby żadna z Osób Uprawnionych nie ujawniła Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, jakimkolwiek osobom nie będącym Osobami Uprawnionymi.
 13. Postanowienia Polityki Poufności w zakresie zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych wiążą Użytkownika i Osoby Uprawnione bezterminowo.
 14. Informacje Poufne zachowane zostaną w całkowitej tajemnicy i nie będą ujawniane w całości lub w części jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Poufności, gdy jest to wymagane na podstawie przepisów praw
  2. Informacje Poufne są opublikowane, powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej Polityki Poufności.
 15. Jakiekolwiek ujawnienie Informacji Poufnych, inne niż ujawnienie, o którym mowa w niniejszej Polityce Poufności może nastąpić za uprzednią zgodą Usługodawcy, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 16. Użytkownik oświadcza, iż w razie ujawnienia Informacji Poufnych zapłaci Usługodawcy karę w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy pojedynczy przypadek złamania któregokolwiek z postanowień Polityki Poufności.
 17. Uiszczenie kary nie zwalnia Użytkownika z realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Polityki Poufności.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kary, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.